Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnicy bez opieki zdrowotnej?

Autor:

Dodano:

Zdaniem Piotra Walkowskiego, posła PSL na Sejm RP i prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, niezwłocznie powinna być przeprowadzona nowelizacja przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej obejmujących rolników i ich domowników.

Jak podkreśla Walkowski, jakakolwiek zwłoka lub przewlekłość w procedowaniu nad projektem zmian przepisów dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz 1,6 miliona rolników i ich domowników objętych ubezpieczeniem społecznym rolników i ich rodzin, może spowodować, iż osoby te zostaną po I kwartale przyszłego roku pozbawione prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

- Nie uchwalenie w terminie właściwych przepisów spowoduje bowiem, że osoby ubezpieczone w KRUS nie będą miały wpłacanej składki do NFZ, czego skutkiem będzie konieczność uiszczania przez te osoby opłat za leczenie. Sytuacja taka jest niedopuszczalna, a jej ewentualne zaistnienie spowodowałoby niemożliwe wręcz do ocenienia negatywne skutki wśród rolników i ich rodzin – mówi Piotr Walkowski.

Prezes WIR słowa już zamienił w czyny i złożył do Prezesa Rady Ministrów interpelację w tej sprawie. Jak zaznacza, interpelacja ta wynika z zaniepokojenia wywołanego doniesieniami prasowymi na temat przebiegu działań związanych z nowelizacją przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r., sygn. akt K 58/07, winna być przeprowadzona w terminie 15 miesięcy od dnia ogłoszenia przedmiotowego orzeczenia.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego art. 86 ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej został uznany za niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji RP. Trybunał podniósł, iż stwierdzona niezgodność przepisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczy zakresu, w jakim określa on zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w nim rolników i ich domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, prowadzących działalność rolniczą bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów. Stosownie do brzmienia tezy II wyroku przepis ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w zaznaczonym zakresie utraci moc obowiązywania wraz z upływem piętnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wyrok Trybunału ogłoszono w dniu 3 listopada 2010 r., zatem termin do uchwalenia stosownych zmian upłynie w lutym przyszłego roku. Mając na uwadze, iż w roku bieżącym czekają nas jeszcze wybory parlamentarne, czasu do przygotowania projektu reformy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej pozostaje naprawdę niewiele – dodaje poseł PSL.

×