Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Autor:

Dodano:

Weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 200, poz. 1323). Wiele spośród wprowadzonych zmian ma charakter jedynie porządkujący to warto zauważyć, że najważniejszym celem tej nowelizacji było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z wywłaszczeniem lub ograniczeniem praw do nieruchomości dla realizacji zadań publicznych.

Co oznacza to dla właścicieli nieruchomości? Jakie nowe obowiązki zostały na nas nałożone? Czy znów ograniczono nasze prawa?

CO NOWEGO

Nowelizacja m.in. rozszerza ustawową definicję "stanu nieruchomości" o pojęcie stopnia wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Obecnie stan nieruchomości stał się jednym z kryteriów branych pod uwagę przy ocenie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę. Jednocześnie warto zauważyć, że w art. 134 ustawy o gospodarce nieruchomościami sformułowanie "wartość rynkowa nieruchomości" zastąpiono określeniem "wartość nieruchomości dla celów odszkodowania". Można pokusić się o domniemanie, że wskutek nowelizacji wartość nieruchomości dla celów odszkodowania zapewne nie będzie tożsama z wartością rynkową nieruchomości. Doprecyzowano także art. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez wskazanie, że wykonanie decyzji wydanych w związku z wykonywaniem, ograniczaniem lub pozbawianiem prawa do nieruchomości następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego.
Rozszerzono także pojęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez dodanie do istniejącego katalogu także nieruchomości, których właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Zmiana ta ma na celu eliminację wątpliwości interpretacyjnych i dostosowanie regulacji do wymogów praktyki stosowania prawa. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których są spadkobiercy właściciela bądź użytkownika wieczystego, ale nie uzyskali oni jeszcze wyroku sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zmiany objęły także art. 118a ust. 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obecnie ma on następującą formę: „Jeżeli w terminie określonym w art. 114 ust. 4, nie zostały ustalone osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje decyzję o nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, wnioskującą o wywłaszczenie. Nabycie prawa własności następuje z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna." We wcześniejszym stanie prawnym to organ wydający decyzję wywłaszczeniową musiał ustalić, czy istnieją osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości. Nowelizacja przeniosła ciężar dowodu z organu na obywatela.  Warto też zauważyć, że rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla Skarbu Państwa, ponieważ nie sposób zaprzeczyć, że świadomość prawna organów samorządu terytorialnego jest znacznie wyższa niż szarego obywatela, posiadającego zazwyczaj jedynie podstawową wiedzę w zakresie prawa.

ENERGETYK WEJDZIE NA NASZ GRUNT

Nowelizacja ułatwiła też życie przedsiębiorcom, którzy nie posiadali odpowiedniego tytułu prawnego do nieruchomości, na których wybudowali urządzenia i przewody do nich należące.  Ogromne znaczenie ma nowo wprowadzony art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami. Umożliwia on przedsiębiorcom z branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej itp. niezakłócone wykonywanie prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie sieci i urządzeń przesyłowych, bądź dojazdem związanym z tymi czynnościami. Starosta, w drodze decyzji wydawanej na wniosek przedsiębiorcy lub z urzędu, może zobowiązać właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości.

Warto przypomnieć, że w poprzednim ustroju linie energetyczne czy wodociągowe były często budowane na gruntach należących do prywatnych osób, bez uzyskiwania stosownych zgód właścicieli. Wskutek tego przed wprowadzeniem nowelizacji, jeśli dany przedsiębiorca nie miał ustanowionej na swoją rzecz służebności przesyłu, mógł mieć istotne problemy z konserwacją czy naprawami swojej infrastruktury, ponieważ właściciele działek, na których zlokalizowane były np. słupy energetyczne, czy też inne urządzenia lub przewody mogli się skutecznie sprzeciwić wejściu ekip remontowych na swój grunt.

Nowe prawo stanowi, że w nagłych przypadkach pracownicy takich przedsiębiorstw będą mogli natychmiast wejść na prywatną posesję w celu usunięcia awarii i usterek. Nie muszą mieć na to nawet zgody właściciela ani żadnych urzędowych pozwoleń. Obowiązek udostępnienia nieruchomości będzie podlegał egzekucji administracyjnej.

Właściciel nieruchomości (a także użytkownik wieczysty czy też posiadacz) otrzyma prawo do odszkodowania za to, że dane przedsiębiorstwo weszło na jego działkę oraz za ewentualne szkody. Jego wysokość strony ustalą między sobą. Gdyby nie osiągnęły porozumienia w ciągu 30 dni od daty udostępnienia nieruchomości, odszkodowanie ustali starosta w drodze postępowania administracyjnego.

W przypadku pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wejścia na prywatną posesję przedsiębiorstwo musi jednak jak najszybciej (w terminie trzech dni od dnia zajęcia) wystąpić do właściwego terytorialnie starosty o wydanie decyzji w sprawie czasowego zajęcia nieruchomości. Jeżeli nie wykona tego obowiązku, za każdy dzień zwłoki może zostać nałożona na nie kara w wysokości do 5000 złotych. Właściciel zajętej posesji otrzyma ponadto stosowne odszkodowanie za jej udostępnienie. Co więcej, jeśli w trakcie zajęcia gruntu przez dane przedsiębiorstwo dojdzie do jakichś zniszczeń na terenie gruntu wtedy właściciel będzie mógł ubiegać się o rekompensatę. Podmiot, któremu udostępniono nieruchomość ma również obowiązek doprowadzenia jej do stanu poprzedniego. Co więcej w niektórych sytuacjach przedsiębiorstwo może nawet zostać zobowiązane do nabycia zajętej nieruchomości.

Starosta wydając decyzję administracyjną zobowiąże właściciela, użytkownika wieczystego lub posiadacza do udostępnienia nieruchomości. Decyzja taka nie może być jednak wydana na czas dłuższy niż sześć miesięcy.

BEZPIECZNA ZALICZKA

Nowelizacja przewiduje także, że osoba wywłaszczona z nieruchomości (np. zajętej pod budowę drogi gminnej) może się ubiegać o wcześniejszą wypłatę części odszkodowania. W przypadku wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości na wniosek osoby wywłaszczanej wypłaca się zaliczkę w wysokości 70 procent odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji o wywłaszczeniu. Zapłata zaliczki ma nastąpić jednorazowo w terminie 50 dni licząc od dnia złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. Jest to instytucja tzw. „bezpiecznej zaliczki”, której wprowadzenie jest spowodowane orzecznictwem Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Regulacja ta ma minimalizować skutki ingerencji w chronione przez Konstytucję prawo własności. Jak będzie to wyglądało w praktyce? Czas pokaże.

SZYBSZE WYWŁASZCZENIE

Jak zostało już wspomniane na wstępie status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym otrzymały też takie, których właściciele nie żyją, lub nie zostało przeprowadzone lub zakończone postępowanie spadkowe. W poprzednim stanie prawnym, żeby wywłaszczyć z takiej nieruchomości trzeba było ustanawiać kuratora. Obecnie wystarczy w prasie o zasięgu ogólnopolskim zamieścić stosowne ogłoszenie a po dwóch miesiącach gmina lub starosta będą mogli taką nieruchomość przejąć. Nowe procedury w znaczny sposób przyspieszają proces wywłaszczania.

W ustawie o gospodarce nieruchomościami dodano także art. 122a, zgodnie z którym jeśli cel publiczny został zrealizowany, a postępowanie wywłaszczeniowe nie zostało zakończone wydaniem ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji orzeka o nabyciu praw na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Wywłaszczenie jest poprzedzone dwumiesięcznym terminem na zawarcie umowy przez strony, który wyznacza wspomniany starosta. Jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie, zastosowanie znajdują stosowne ustawowe reguły ustalenia odszkodowania.

×