Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Posiedzenie ministrów rolnictwa UE

Autor:

Dodano:

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Na tym posiedzeniu Komisja Europejska, na wniosek wielu ministrów rolnictwa, w tym polskiego ministra Marka Sawickiego, podjęła decyzję o uruchomieniu prywatnego przechowywania wieprzowiny. Ponadto Komisja powoła grupę ekspertów, która w okresie luty - marzec wypracuje instrumenty regulacji rynku wieprzowiny w ramach wspólnej polityki rolnej.
Trudna sytuacja na rynku wieprzowiny spowodowana jest pogarszającą się opłacalnością produkcji z powodu wysokich cen pasz oraz niskich cen żywca wieprzowego. Po aferze dioksynowej w Niemczech sytuacja na rynku wieprzowiny jeszcze się pogorszyła. Spadło zaufanie konsumentów do mięsa wieprzowego. Od początku 2011 r. ceny skupu żywca wieprzowego systematycznie spadają, przy bardzo wysokich cenach zbóż. Polski minister Marek Sawicki już w październiku 2010 r., wobec trudnej i pogarszającej się sytuacji w sektorze wieprzowiny, wnioskował do Komisji Europejskiej o podjęcie działań na tym rynku.
Głównym jednak punktem porządku posiedzenia Rady Ministrów była kontynuacja dyskusji na temat reformy WPR po 2013r. zawartej w komunikacie Komisji Europejskiej. Ministrowie debatowali na temat wsparcia gospodarowania zasobami naturalnymi w rolnictwie, w taki sposób, by poza podnoszeniem konkurencyjności rolnictwa europejskiego produkcja rolnicza w większym stopniu przyczyniała się do ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Tak zwany „zazieleniony rozwój rolnictwa" powinien uzyskać dodatkowe wsparcie z budżetu UE jako rekompensatę za poniesione koszty oraz dostarczanie społecznych korzyści. Nie powinien jednak prowadzić, wg wypowiedzi ministrów, do dalszego komplikowania systemu wsparcia rolnictwa i wzrostu kosztów administracyjnych.
Prezydencja węgierska przedstawiła program prac na I półrocze 2011r., zgodnie z którym prace Rady koncentrować się będą na reformie polityki rolnej i rybołówstwa, poprawie jakości produktów rolno-żywnościowych, dobrostanie zwierząt oraz gospodarce leśnej.
×