Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pomocniczość czy zastępstwo?

Autor:

Dodano:

Sejm przyjął komisyjny projekt uchwały zawierającej uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (KOM(2010) 728 wersja ostateczna).

„Projekt narusza zasadę pomocniczości ze względu na brak uzasadnienia zgodności projektu z tą zasadą – czytamy w uchwale Sejmu. – Komisja Europejska nie wykazała, że cele projektu rozporządzenia nie mogłyby zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie oraz że ze względu na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii Europejskiej”.
-Parlament Europejski i Rada jeszcze nie ustanowiły pełnych procedur uchwalania aktów wykonawczych, a w dokumentach, które w tej chwili opiniujemy, taka delegacja istnieje, co jest odwróceniem kolejności w prawidłowo funkcjonującym prawie, prawidłowej procedurze prawnej w Unii Europejskiej – mówił, uzasadniając projekt uchwały, poseł Andrzej Gałażewski. (m)

×