Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Płatności bezpośrednie znowelizowane

Autor:

Dodano:

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zmienia 
– ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, uzupełniając system kontroli wymogów wzajemnej zgodności o wymogi z obszaru B dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zgłaszania niektórych chorób oraz stosowania środków ochrony roślin i produktów biobójczych, a także wyznaczenia organów kontrolnych odpowiedzialnych za ich skontrolowanie. Poza tym reguluje kwestie związane z przyznawaniem płatności następcy prawnemu oraz sposób elektronicznego przekazywania wniosków o przyznanie płatności. Objęto przepisami dotyczącymi minimalnej wielkości gospodarstw rolnych kwalifikujących się do otrzymania płatności bezpośredniej, tj. 1 ha, również płatności do owoców miękkich. Ustawa przewiduje też uproszczenie trybu postępowania w sprawach uznania lub odmowy uznania danego przypadku za działanie sił wyższych lub występowanie nadzwyczajnych okoliczności – Agencja będzie korzystać tu z k.p.a.;
– ustawę o ochronie roślin –  przepisy nakładające na rolników obowiązek wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin z uwzględnieniem w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin;
– ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej, zmiany dotyczą wymogów, jakie ma kontrolować Inspekcja. (m)

×