Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mrożonki coraz gorsze i gorzej oznakowane

Autor:

Dodano:

W IV kwartale 2010 roku wojewódzkie inspektoraty JHARS w: Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu przeprowadziły kontrolę doraźną jakości handlowej mrożonek. Kontrola wykazała znaczącą liczbę nieprawidłowości. Deklaracji jakościowych w zakresie parametrów fizykochemicznych nie spełniało 27% partii. Nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w przypadku 32% partii.

Celem kontroli było zbadanie jakości handlowej mrożonek ze szczególnym uwzględnieniem zgodności zawartości poszczególnych składników z deklaracją producenta. Kontrolą objęto przede wszystkim: mrożone zupy warzywne, w tym zupy warzywne z dodatkiem np. grzybów oraz mrożone mieszanki warzywne, mrożone warzywa na patelnię, mrożone drugie dania typu mieszanki warzywne z mięsem lub innymi dodatkami, np. ryżem, makaronem.

Skontrolowano mrożonki pochodzące z 23 zakładów przetwórczych. Nieprawidłowości ujawniono w 17 podmiotach (tj. 74% ogółu skontrolowanych).

Nieprawidłowości w zakresie badań laboratoryjnych stwierdzono w przypadku 23 partii (co stanowiło 27% partii). Do najczęściej kwestionowanych nieprawidłowości w zakresie spełniania wymagań określonych w deklaracjach jakościowych, które ujawniono na podstawie badań laboratoryjnych, można zaliczyć niezgodną z dokumentacją zawartość poszczególnych składników (tj. zawyżoną lub zaniżoną do 20 punktów procentowych) oraz aktywność enzymatyczną.

Nieprawidłowości w zakresie znakowania ujawniono natomiast w przypadku 29 partii (co stanowiło 32% partii).

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej mrożonek, wojewódzkie inspektoraty JHARS wydały 9 decyzji administracyjnych (w tym 1 decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na łączną kwotę 1 319, 1 zł).

Ponadto wszczęto 11 postępowań mających na celu wydanie decyzji administracyjnych oraz przekazano zalecenia pokontrolne do podmiotów, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

Brak zgodności jakości produktu finalnego z deklaracją producenta najczęściej wynikał z użycia innej niż określono w dokumentach ilości poszczególnych składników w produkcie gotowym. W takim przypadku konsument otrzymuje produkt o składzie różnym od deklarowanego.

Wyniki kontroli w zakresie znakowania mrożonek świadczą również o zaniedbaniach w zakresie zawartości poszczególnych składników. Podawanie składników wykorzystanych do produkcji środka spożywczego w nieprawidłowej kolejności (tzn. nie w porządku malejącym według ich masy ustalonej w chwili użycia), brak określenia „w różnych proporcjach” w przypadku mieszanek, w których żaden ze składników nie występuje w ilości dominującej, brak ilościowej zawartości składnika lub składników podkreślonych w oznakowaniu oraz szereg innych nieprawidłowości mogą w znaczący sposób wprowadzić konsumenta w błąd.

Porównując wyniki kontroli z poprzednią kontrolą tego asortymentu, przeprowadzoną przez Inspekcję JHARS w 2009 roku, można zauważyć wzrost nieprawidłowości w zakresie spełniania wymagań określonych w deklaracji o 13 punktów procentowych, a w zakresie znakowania o 14 punktów procentowych – informuje komunikat pokontrolny. (m)

×