Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Środki na PROW w podziale na województwa?

Autor:

Dodano:

MRiRW zaprezentowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). W rozporządzeniu z 18 marca 2009 r, dotychczas regulującym te kwestie, określono wysokość limitów środków przeznaczonych na realizację operacji, zgłoszonych do finansowania w ramach działań przewidzianych w PROW.

Biorąc pod uwagę etap realizacji PROW, w celu umożliwienia elastycznego przeprowadzania naborów wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, w projekcie nowelizacji zaproponowano określenie wysokości limitu do przyznania pomocy do wysokości dostępnej alokacji w PROW 2007-2013. Zmiana ma umożliwić lepsze wykorzystanie środków z alokacji działania, poprzez umożliwienie przystąpienia do Programu większej liczbie beneficjentów, w ramach dostępnego limitu w poszczególnych województwach. Prezes ARiMR na podstawie informacji o już zrealizowanych płatnościach na rzecz beneficjentów w ramach tego działania jak również wydanych decyzjach po przeprowadzonych naborach z lat poprzednich, będzie ogłaszał nabory do wysokości kwot pozostających jeszcze do przyznania pomocy. Dlatego w projekcie nowelizacji uchyla się limity określone na lata 2008, 2009, 2010 w ramach tego działania.

Analogicznie postąpiono z uregulowaniem działania „Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie mechanizmów zapobiegawczych”. W tym działaniu nie dzieli się środków na województwa, więc pomoc będzie przyznawana do wysokości limitu środków określonego w PROW 2007-2013 na to działanie z mocy ustawy.

Ministerstwo chce niezwłocznego wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, uzasadniając to koniecznością przyznawania pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w planowanym w marcu 2011 naborze w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie środków. Żadna ze zmian nie ma negatywnego wpływu na interesy podmiotów ubiegających się o pomoc.

Limity i zasady podziału środków zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PROW. Zaproponowano, aby obowiązywał kurs wymiany z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie. (m)

×