Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ochrona prawna roślin

Autor:

Dodano:

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Podstawowa zmiana ma umożliwić większej liczbie rolników zwolnienie z opłat na rzecz hodowców w związku z korzystaniem przez nich z instytucji odstępstwa rolnego.

Odstępstwo rolne jest przywilejem, które pozwala rolnikowi na wysianie nasion odmiany prawnie chronionej (zebranych we własnym gospodarstwie) za odpowiednią opłatą na rzecz hodowcy. Zaproponowano, aby rolnicy posiadający grunty rolne o powierzchni do 25 ha (obecnie do 10 ha) mogli korzystać z odstępstwa rolnego bez uiszczania opłaty na rzecz hodowcy – z wyłączeniem prowadzących uprawę ziemniaka. Rolnicy zajmujący się uprawą ziemniaków będą mogli, jak dotychczas, korzystać z takiego przywileju w przypadku posiadania gruntów rolnych o powierzchni do 10 ha.

W założeniach przewidziano też poszerzenie katalogu gatunków roślin uprawnych podlegających odstępstwu rolnemu. W efekcie gospodarujący na gruntach do 25 ha będą mogli korzystać z odstępstwa, jeśli uprawiają: pszenicę zwyczajną, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydzę, rzepak, łubin żółty i wąskolistny, lucernę siewaną, groch siewny, bobik, wykę siewną, pszenicę twardą, rzepik, len zwyczajny (oleisty).

Przewidziano także regulacje, które umożliwią organizacjom hodowców pobieranie opłat od posiadaczy gruntów rolnych za używanie przez nich materiału siewnego ze zbioru odmiany chronionej. Doprecyzowano zasady udzielania kary grzywny za nieprzestrzeganie przez posiadaczy gruntów rolnych, przetwórców i ich organizacje obowiązku terminowego udzielania informacji o zakresie korzystania z odstępstwa rolnego. (m)

×