Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Tylko 2 wnioski bez konieczności uzupełnień

Autor:

Dodano:

ARiMR rozpatruje przyjęte wnioski o wsparcie z działania PROW 2007-13 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" Uzyskaniem wsparcia z tego działania jest zainteresowanych wielu przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, czego najlepszym dowodem jest liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w trzech kolejnych naborach w latach 2008-2010. Łącznie złożono 2614 wniosków, w których ubiegano się o kwotę pomocy w wysokości prawie 7 miliardów złotych.

Spośród 1625 wniosków złożonych w latach 2008-2009 zakończono ocenę 1584 wniosków. Zakontraktowano kwotę blisko 1,5 miliarda złotych z czego na konta  beneficjentów, którzy już zakończyli i rozliczyli inwestycje, wpłynęło już ponad 611 mln zł.

Ocena wniosków złożonych w ARiMR w latach 2008-2009 praktycznie dobiegła końca i obecnie Agencja prowadzi przede wszystkim weryfikację wniosków złożonych w ostatnim naborze w 2010 r. Łączna kwota pomocy, na którą złożono wnioski wynosiła 3,4 miliarda złotych i znacznie przekroczyła przeznaczony na 2010 limit pomocy wynoszący 1,6 miliarda złotych. To oznacza, że teoretycznie na wsparcie może liczyć tylko ok. połowa spośród 989 złożonych wniosków. Jednak na podstawie doświadczeń z rozpatrywania wniosków z lat 2008 i 2009 można przyjąć, że ok. 40-45% wnioskodawcom Agencja odmówi przyznania pomocy ze względu na niespełnienie przez nich kryteriów możliwości jej udzielenia lub też sami wnioskodawcy zrezygnują z realizacji inwestycji.  To doprowadzi do przyznania pomocy dla większości wniosków, które uzyskają pozytywną ocenę i będą się kwalifikowały do przyznania pomocy. Do końca minionego roku oceniono wszystkie złożone w nim wnioski, lecz tylko 2 wnioski kwalifikowały się do zawarcia umowy bez konieczności uzupełniania dokumentacji stąd obecnie trudno jest powiedzieć jaki będzie ostateczny efekt tego naboru.

Nie można też precyzyjnie określić, kiedy zakończy się rozpatrywanie pozostałych 983 wniosków, które wymagają uzupełnienia dokumentacji. Na domiar złego aż ponad 520 wnioskodawców wystąpiło z prośbą o przedłużenie terminu na dokonanie uzupełnień. Obecnie trwają prace związane z rozpatrywaniem 883 wniosków. Niestety w przypadku aż 500 wniosków na łączna kwotę pomocy prawie 2.2 miliarda  złotych (co stanowi aż 70% kwoty wniosków będących w ocenie) nie można zakończyć procesu weryfikacji ze względu na to, że składający wnioski poprosili o przedłużenie do 6 m-cy terminu na złożenie uzupełnień.

W działaniu 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" wystąpienia o wydłużenie terminów złożenia uzupełnień są główną przyczyną wydłużenia czasu oceny wniosków o przyznanie pomocy, ale nie jedyną. Bardzo wiele wniosków zostało złożonych bez wymaganych dokumentów. Wnioski zawierające inwestycje budowlane nie posiadają np. jeszcze decyzji o pozwoleniu na budowę lub wnioskujący wręcz nie wystąpili nawet o wydanie takich decyzji. Z oczywistych względów takie wnioski nie mają szans na uzupełnienie w terminie 21 dni przewidzianym w rozporządzeniu MRiRW z dnia 17-10-2007 i wymagają przedłużenia terminu na złożenie uzupełnień, co skutecznie hamuje proces weryfikacji wniosków i przyznawania pomocy.

Jedynie staranne przygotowanie dokumentacji wniosków i dotrzymanie terminów przewidzianych na uzupełnienie wniosków, przy współpracy pomiędzy Wnioskodawcami i Agencją pozwoli na sprawne przeprowadzenie oceny wniosków i doprowadzenie do zawarcia umów w możliwie krótkim terminie.

×