Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wzrost produkcji

Autor:

Dodano:

Rok 2010 okazał się dobrym rokiem dla przemysłu chemicznego i dla Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, jak również dla samej Spółki. W Europie przemysł przetrwał kryzys i wyszedł z zapaści, osiągając 10-proc. wzrost produkcji w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przeważająca liczba analiz dotyczących tego roku mówi o dalszym wzroście konsumpcji. Perspektywy rysują się całkiem dobre. Spółka oczywiście zwraca baczną uwagę na wzrost cen surowców i wzmożoną walkę konkurencyjną, ale konsekwentnie rozwija się i realizuje plan działalności inwestycyjnej. Poprzedni rok pokazuje niezbicie, że przyjęta wcześniej Strategia Rozwoju Spółki, nakierowana na poprawę pozycji konkurencyjnej, przynosi coraz lepsze efekty. Na osiągnięty wynik finansowy Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów w kwocie 400 758 tys. zł wpłynęły następujące zdarzenia:
- zysk z tytułu nabycia Grupy Kapitałowej ZAK S.A. - 334 678 tys. zł
- zysk z tytułu nabycia ATT Polymers GmbH - 39 500 tys. zł
- odpis na majątek trwały Spółki Koltar - (40 263) tys. zł.

Do osiągnięcia pozytywnych wyników przyczyniło się też ożywienie gospodarcze, które spowodowało, że zarówno popyt w konsumpcji prywatnej jak i publicznej uległ wzrostowi. Trwająca pozytywna koniunktura spowodowała nie tylko wzrost eksportu, ale i cen podstawowych produktów, przy jednoczesnym zwiększeniu skali produkcji poszczególnego asortymentu. Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do roku ubiegłego po korekcie powyższych zdarzeń oraz uzyskanych przychodów z tytułu sprzedaży jednostek ERU, licencji i certyfikatów czerwonej energii wynosi 40 337 tys. zł. W 2010 roku Grupa uzyskała przychody z tytułu:
- sprzedaży jednostek ERU - 27 856 tys. zł

- sprzedaży licencji - 14 881 tys. zł
- czerwonej energii - 5 217 tys. zł.

Dodatkowo, przeprowadzone w 2010 roku akwizycje zarówno z sektora tworzyw jak i nawozów wpłynęły pozytywnie na wynik Grupy, nie tylko w postaci zysku z tytułu nabycia aktywów. Wynik netto Grupy Kapitałowej ZAK S.A. za okres od 19 listopada do 31 grudnia wyniósł 20 084 tys. zł.

×