Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rośnie ilość ubezpieczeń suszowych

Autor:

Dodano:

Susza jest jednym z istotniejszych ryzyk wymienionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a więc oferowanych rolnikom w ramach ubezpieczenia upraw z dotacją z budżetu państwa - w wys. 50 proc. składki.

Ryzyko suszy - z racji wysokiego stopnia zagrożenia jego wystąpieniem - nie było oferowane rolnikom w ramach komercyjnych ubezpieczeń upraw. Możliwość ubezpieczania upraw od ryzyka suszy pojawiła się dopiero w momencie powstania systemu dotowanych ubezpieczeń rolnych.

W przypadku ubezpieczenia tego ryzyka budżet państwa nie tylko refunduje rolnikom 50 proc. składki ale również partycypuje w wypłacanych później przez zakłady ubezpieczeń odszkodowaniach. Jest to o tyle istotne, że zjawisko suszy nie jest w polskich warunkach zjawiskiem odosobnionym.

Warunki obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń upraw, w ramach których PZU oferuje ubezpieczenie ryzyka suszy obejmuje wszystkie wymienione w ustawie rodzaje upraw tj.: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe.

Ubezpieczyciel nie stosuje też żadnych ograniczeń terytorialnych w zakresie sprzedaży tego ryzyka.

Dla potrzeb ubezpieczeniowych, warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą klimatycznego bilansu wodnego. Wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych, gleb i obszarów kraju, w terminie 10 dni po zakończeniu sześciu-dekadowego okresu, ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa w drodze obwieszczenia na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Zgodnie powyższym pod zdefiniowanym w w/w ustawie pojęciem suszy rozumiane są szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciu-dekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określanej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i kategorii gleb.

Likwidacja szkód w uprawach dotkniętych ryzykiem suszy odbywa się poprzez bezpośrednią lustrację upraw na gruncie przez likwidatorów ubezpieczyciela. Wysokość szkody ustala się oddzielnie na każdej działce w oparciu o rzeczywistą powierzchnię uszkodzonego pola, określony w procentach stopień zmniejszenia plonu oraz sumę ubezpieczenia na 1 ha.

Np. PZU odpowiada za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową, jeżeli szkody spowodowane przez suszę wyniosą co najmniej 25 proc. plonu głównego.

Odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. W ubezpieczeniu obowiązuje 30-dniowy okres karencji. Odpowiedzialność za szkody w poszczególnych uprawach rolnych objętych ubezpieczeniem od ryzyka suszy kończy się z dniem 30 września roku zbiorów plonów.

W nawiązaniu do wyżej opisanych ryzyk: rolnik, który zgodnie z w/w ustawą nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego - co najmniej 50 proc. upraw od przynajmniej jednego ryzyka ( tj. gradu lub przymrozków wiosennych lub ujemnych skutków przezimowania lub powodzi lub suszy) w przypadku kontroli, będzie zobowiązany do wniesienia opłaty za niespełnienie obowiązku.

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli jest m.in. wójt, burmistrz. Wysokość opłaty (kary) wynosi 2 euro/1 ha. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia

umowy ubezpieczenia jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Dodatkowo od stycznia 2010 roku w Polsce podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, rolnik, który w wyniku klęsk żywiołowych (powódź, huragan, susza) poniósł duże straty i ubiega się o pomoc publiczną (np. o preferencyjne kredyty) - zobowiązany jest do potwierdzenia zawarcia ubezpieczeń upraw.

Reasumując, rolnik w przypadku nie spełnienia obowiązku ubezpieczenia upraw nie będzie mógł w pełni skorzystać z dodatkowej pomocy publicznej, która może dotyczyć m.in.: dopłat do oprocentowania kredytów, ulg w podatku rolnym itp. - mówi Mirosław Kowalczyk z PZU.

Np. w 2008 r., gdzie mieliśmy do czynienia z wystąpieniem ryzyka suszy na masową skalę PZU wypłaciło ok. 9 tys. odszkodowań w uprawach z tego tytułu, na łączna kwotę ponad 150 mln zł.

×