Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wyborcza niedziela na wsi

Autor:

Dodano:

W niedzielę, 3 kwietnia 2011 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Na karcie do głosowania osoba uprawniona do głosowania oddaje głos na jednego kandydata w okręgu jednomandatowym lub na nie więcej niż dwóch kandydatów w okręgu dwumandatowym, stawiając znak "X" w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
Jeżeli znak "X" postawiono obok większej liczby nazwisk kandydatów niż jest wybieranych w danym okręgu wyborczym lub nie postawiono znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata, to taki głos jest nieważny. W przypadku płacenia podatku rolnego w kilku gminach, prawo do głosowania przysługiwać będzie danej osobie w każdej z nich.

Wybory do walnych zgromadzeń są dwustopniowe: najpierw wybiera się członków tzw. rady powiatowej, ci z kolei - na swym pierwszym posiedzeniu - wybierają spośród siebie przewodniczącego i delegata, którzy wejdą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby. Zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad powiatowych w ciągu 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych. Natomiast w ciągu 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych, ustępujący zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia. Wtedy to zostaną wybrane nowe organy Izby, tj.: zarząd i komisja rewizyjna, a ponadto komisja budżetowa i delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

×