Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zgłoś kandydata do Rady Rolników

Autor:

Dodano:

Do końca kwietnia można zgłaszać kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Po odwołaniu Grzegorza Adama Rozesłańca oraz Leszka Gryglickiego są dwa miejsca do obsadzenia w kadencji Rady na lata 2011-2013.

Z ostatnim dniem marca minister rolnictwa na wniosek organizacji zgłaszającej kandydatów odwołał ze składu Rady Rolników VIII kadencji 2 członków. Uzupełnienie składu Rady Rolników w toku kadencji dokonuje się w trybie przewidzianym dla powołania. Przepisy stanowią, iż Radę Rolników powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zasięgu, po przeprowadzeniu konsultacji ze zgłaszającymi organizacjami.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 6 października 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U Nr 189, poz. 1394 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 901) organizacja społeczno-zawodowa rolników lub związek zawodowy rolników indywidualnych zgłasza swoich kandydatów do Rady Rolników, wraz z uzasadnieniem na piśmie, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi.

Zgłoszenie skierowane do MRiRW powinno zawierać następujące dane o kandydacie:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu;

2) informację o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub posiadaniu prawa do emerytury lub renty rolniczej;

3) informację o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, zwierające zgodę każdego kandydata na kandydowanie na członka Rady Rolników.

Radę powołuje w składzie 25 osób, na 3-letnią kadencję, minister rolnictwa i rozwoju wsi.  W związku z udziałem w pracach  Rady jej członkom przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie.

×