Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czy prowadzący działalność może zostać w KRUS?

Autor:

Dodano:

Czy rolnik prowadzący działalność pozarolniczą, może być nadal ubezpieczony w KRUS? - pyta nasz czytelnik.

Na to pytanie odpowiada art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Otóż jeżeli rolnik lub domownik, który nieprzerwanie przez 3 lata podlega ubezpieczeniu w KRUS, podejmie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal pozostać w KRUS, jeśli jednocześnie spełnia następujące warunki:

- złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

- jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym;

- nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

- nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

- kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej (w 2010 roku - 2863 zł).

×