Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Chronić, nie przeszkadzać

Autor:

Dodano:

Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, w związku z większym zainteresowaniem ochroną produktów regionalnych i tradycyjnych, przypomina, jakie są cele systemu ochrony.

Unijny system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych posiadających zarejestrowane nazwy został stworzony przede wszystkim w celu wspierania rozwoju terenów wiejskich poprzez promowanie unikalnych produktów pochodzących z tych obszarów. Przepisy w tym zakresie, obowiązujące na terenie całej UE, zostały tak przygotowane, aby chronić interesy konsumentów i uczciwych producentów. Z jednej strony gwarantują one konsumentom, że produkty są oryginalne i posiadają specyficzną jakość, a z drugiej, zapewniają producentom uczciwą konkurencję i dają możliwości czerpania wymiernych korzyści wynikających z włączenia się do systemu.

Nazwy produktów regionalnych i tradycyjnych, które Komisja Europejska wpisała do rejestrów chronionych nazw, podlegają ochronie przed wszelkimi praktykami, które mogłyby wprowadzać w błąd konsumentów. Do takich praktyk należą m.in.:

- bezprawne używanie zarejestrowanej nazwy dla produktów, które nie zostały poddane kontroli na zgodność ze pecyfikacją,

- stosowanie podobnej nazwy lub imitacji np. „scypek",, „ocypek", „oscypok"

- bezprawne używanie zwrotów, np. „chroniona nazwa pochodzenia", jego skrótu lub stosownego symbolu,

- używanie przy nazwie zarejestrowanej określeń „rodzaj", „typ", „metoda", „na sposób" np. „ser typu oscypek", „ser   oscypkowy".

Produkt, którego nazwa została zarejestrowana, przed wprowadzeniem do obrotu, musi przejść kontrolę zgodności procesu produkcji ze specyfikacją. Kontrola ta odbywa się na wniosek i koszt producenta. W przypadku potwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS zgodności procesu produkcji ze specyfikacją wydawane jest świadectwo jakości. Dokument ten uprawnia producentów do wprowadzania do obrotu produktów oznakowanych zarejestrowanymi nazwami, stosownymi zwrotami np. „chroniona nazwa pochodzenia" lub ich skrótami (ChNP), oraz ustalonymi symbolami.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, wszystkim, którzy wprowadzają do obrotu produkty rolne i środki spożywcze, posługując się bezprawnie zarejestrowanymi nazwami lub w inny sposób wykorzystują chronione nazwy, sąd może wymierzyć karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli proceder ten stanowi stałe źródło dochodu lub dotyczy produktów o znacznej wartości, zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do lat 5.

 

×