Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rozwój wsi nie powinien być łączony z rolnictwem?

Autor: farmer.pl/MP

Dodano: 18-07-2012 11:02

Podczas sejmowej dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej poseł Ludwik Dorn, przemawiając w imieniu klubu Solidarna Polska, wskazał na brak konsekwencji rządu, przypisującego rozwój miast innemu ministerstwu, a innemu – rozwój wsi.

- Kwestie polityki miejskiej i zagospodarowania i planowania przestrzennego na poziomie ponadlokalnym, czyli regionalnym i krajowym, przenosi się do działu rozwój regionalny – mówił Dorn. - Wydaje się, że ma to pewien sens. Natomiast zauważam, cokolwiek złośliwie, że w ramach tej logiki – a powtarzam, że ona ma sens – należałoby może nie tyle przenieść dział, co zmienić lokalizację działu obecnie złączonego z rolnictwem, mianowicie działu rozwój wsi. W ramach logiki tej ustawy dział rozwój wsi należałoby złączyć w unii personalnej z działem rozwój regionalny. Rozumiem jednak, że ze względów koalicyjnych jest to, panie marszałku, chyba niemożliwe. W związku z tym niech przedstawiciele koalicji rządowej oraz rządu nie powołują się tutaj na jakikolwiek spójny plan.

Do tych sugestii odniósł się Marceli Niezgoda, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Podkreślił, że polityka regionalna nie służy wykreowaniu nowych podziałów, służy identyfikacji i wzmacnianiu ze względu na pełnioną funkcję wszystkich obszarów: wiejskich, miejskich, obszarów funkcjonalnych miast, bo trudno mówić o mieście bez przylegających obszarów funkcjonalnych. - Dopiero zestaw interwencji pomiędzy wieloma właściwościami, jeżeli chodzi np. o planowanie miejscowe, mam tu na myśli gminy, wieloma aktorami, np. jeżeli chodzi o organizację transportu, gospodarki komunalnej, zestaw tych działań związanych z szeroko rozumianą krajową polityką miejską musi to identyfikować i przedstawiać propozycje zmian w prawie, które będą pozwalać lepiej zarządzać tymi obszarami.

Niezgoda podkreślił, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bierze udział w opracowywania strategii rozwoju kraju.

- Rzeczywiście, jeśli chodzi o Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest w opracowaniu jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” – mówił. - To również przywoływany tutaj dokument, który mieliśmy okazję rozpatrywać podczas poprzednich sesji Sejmu, chodzi o informację dotyczącą „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”, gdzie wyraźnie były wyartykułowane cele tejże koncepcji, całe rozdziały poświęcone wsi, obszarom wiejskim czy miastom, nie tylko głównym ośrodkom miejskim, także miastom subregionalnym, tym, w których występują problemy. Mam tu na myśli całe rozdziały poświęcone wspieraniu tych ośrodków subregionalnych, integracji tychże obszarów funkcjonalnych, wiejskich wspomagania ośrodków regionalnych, wiejskich obszarów funkcjonalnych. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju określa również, by w ramach dostępu do usług publicznych, między innymi do wyższych usług publicznych, ale także w ramach dostępności transportowej – przytoczę jeden przykład – wszystkie miasta powiatowe objęte były 30-minutową izochroną czasową, czyli by obywatel z każdego miejsca w powiecie mógł w ciągu 30 minut dotrzeć do miasta powiatowego.

×