Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Szkody poczynione przez gatunki chronione

Autor:

Dodano:

Sejm debatował o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo łowieckie.

Projekt ma m.in. uregulować problem szkód wywoływanych przez bobra, kormorana i czaplę siwą w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich.

- Zgodnie z tą propozycją regionalny dyrektor ochrony środowiska będzie mógł w stosunku do tych trzech gatunków zezwolić na czynności podlegające zakazom, np. płoszenie, zabijanie, niszczenie gniazd i jaj. Odstępstwa będą wydawane na pięć lat w formie zarządzenia, tzw. prawa miejscowego – tak streścił przepisy poseł Marek Domaracki.

Poseł Piotr Polak wskazał na niedostateczne uregulowanie kwestii szkód i uznał, że  prawo łowieckie w tej ustawie nie jest porządkowane.

- Chodzi mi zwłaszcza o odszkodowania związane ze szkodami łowieckimi, konkretnie o zapisy art. 52 tejże ustawy, które mówią o zakazie straszenia chronionych gatunków zwierząt - mówił. - Ten zakaz wynika z tej ustawy w sposób jednoznaczny, niemniej jednak w kolejnym punkcie mówimy, że jest możliwość uchylenia tego zakazu, jeśli przez gatunki chronione będą czynione poważne szkody. Co należy rozumieć przez poważne szkody szczególnie w odniesieniu do upraw rolnych, ale również wyrządzane przez gatunki chronione w akwenach, zbiornikach wodnych? Konkretnie chodzi tutaj o hodowlę ryb i zniszczenia czynione przez kormorany. A odnośnie do upraw rolnych chciałbym zapytać o przypadek żurawi, które niszczą, i to w sposób naprawdę przemyślany, uprawy rolne, szczególnie świeżo po zasianiu choćby kukurydzy. Kilka czy kilkanaście żurawi przylatuje na świeżo zasiane pola i niszczy w kilkudziesięciu procentach nawet kilkuhektarowe plantacje kukurydzy. Co z tym tematem? Kiedy będzie jednoznacznie uporządkowane Prawo łowieckie w kontekście szkód poczynionych właśnie przez te gatunki chronione?

Odpowiadając wiceminister w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody Janusz Zaleski uznał problem szkód powodowanych przez żurawie za nieistotny:

- Problem szkód wyrządzanych przez żurawie rzeczywiście jest dostrzegalny, aczkolwiek tylko lokalnie, na niewielkich w porównaniu z powierzchnią kraju obszarach. Natomiast trzeba powiedzieć, że dzisiaj prawo uniemożliwia odszkodowania czy też nie przewiduje odszkodowań dla właścicieli gruntów, na których żurawie dokonywały zniszczeń, i nie trwają żadne prace, które by do wprowadzenia tych odszkodowań zmierzały.

Pozostałe proponowane regulacje dotyczące szkód powodowanych przez gatunki chronione wiceminister uznał za wystarczające.

- Otóż bóbr będzie mógł być przedmiotem zgody dyrektora regionalnego ochrony środowiska na ograniczanie populacji czy na odstrzał, wtedy kiedy wyrządza poważne szkody, i to jest zapisane w ustawie - mówił. -  Tak samo jak kormoran czy czapla siwa na terenach stawów – jeżeli dokonają poważnych szkód, to tam mogą być ograniczane ich populacje. Natomiast jeśli chodzi o bobra, na terenie całego kraju można wydawać zgodę, opiewającą na pięć lat, na ograniczanie populacji bobra, czyli, mówiąc w skrócie lub wprost, na różne formy jego eliminacji, wtedy kiedy powoduje poważne szkody, a te akurat w przypadku bobra są dość proste do obliczenia.

Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu przedstawienia sprawozdania.

×