Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Tylko do 10 sierpnia można składać wnioski na poprawę usług na wsi

Autor:

Dodano:

Już tylko do 10 sierpnia trwa nabór wniosków odnośnie przedsięwzięć do Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa lubuskiego na lata 2012-2013, z realizacją w roku 2013.

Celem tego działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno - gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjentami działania mogą być gminy, jednoosobowe spółki gmin, gminne zakłady budżetowe oraz związki międzygminne - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Pomoc udzielana jest na realizację projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej. Obejmuje również tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, a także wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. W ramach działania możliwa jest również budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie targowiska stałego.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji projektu, nie może przekroczyć:
- 4 mln zł - na projekty w zakresie gospodarki wodno - ściekowej;
- 200 tys. zł - na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
- 3 mln zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych;
- 1 mln zł - w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi ze środków własnych.

×