Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Podatek dochodowy – jak to robią w UE

Autor:

Dodano:

Rolnicy UE nie muszą prowadzić rachunkowości. Traktowani są jak wszyscy prowadzący działalność pozarolniczą, ale mogą liczyć na różne ulgi.

Pół roku temu pisaliśmy o tym, że premier Donald Tusk w swoim expose bezpodstawnie stwierdził, że wprowadzenie rachunkowości będzie obligatoryjne dla wszystkich unijnych rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie.

- Chcę też podkreślić, że w Unii Europejskiej w tej chwili kończą się prace nad przepisami, które tak czy inaczej dla wszystkich, którzy korzystają z dopłat, będą te przepisy wprowadzały obowiązek rachunkowości. A więc idzie to także w stronę rygorów, które najprawdopodobniej w Unii Europejskiej będą obowiązywały wszystkich rolników. Mówię o wprowadzeniu rachunkowości – mówił premier w expose.

Nie udało się wtedy ustalić, na czyjej informacji opierał się premier, głosząc expose i jakie były następstwa rzekomo kończących się prac nad przepisami.

Ponieważ wprowadzenie podatku dochodowego jest w Polsce zapowiadane od 2014 r., wróćmy do sprawy opodatkowania rolników w innych krajach UE. Informację na ten temat przedstawił Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej podczas konferencji  „Podatek dochodowy w rolnictwie zamiast podatku rolnego?”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW.

- Formalnie rolnicy w UE nie są zobowiązani do prowadzenia rachunkowości, jednak w wielu krajach, np. w Niemczech, system podatkowy zachęca różnymi ulgami i preferencjami do prowadzenia rachunkowości – stwierdza Roman Włodarz.

W większości krajów działalność rolnicza traktowana jest tak jak pozarolnicza. Rolnicy mogą jednak korzystać z różnych uproszczeń, ulg i zwolnień, co w rzeczywistości zmniejsza obciążenie.

Preferencyjne opodatkowanie stosowane jest w Austrii, Niemczech, Francji i we Włoszech. Tak samo jak innych podatników traktuje się rolników w Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii, Hiszpanii, Słowacji.

Różne jest też podejście do kwestii opodatkowania dopłat bezpośrednich. Opodatkowane (włączone do podstawy opodatkowania) są dopłaty np. we Francji, Holandii i na Węgrzech. Niemcy nie opodatkowali dopłat, a Belgowie opodatkowali je stawką preferencyjną. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 73 z 19 stycznia 2009 r. dopłaty powinny być „przekazywane przez właściwe organy krajowe beneficjentom w pełnej wysokości – z zastrzeżeniem jakichkolwiek zmniejszeń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu – oraz w określonych terminach”.

Różnice w opodatkowaniu rolników w UE wynikają również ze sposobu określania dochodu: pełna czy uproszczona rachunkowość. Powoduje je też różny przedział czasowy ustalania dochodu: np. rozliczanie dochodu jako średniej z kilku lat. Większość krajów UE stosuje jednakowe stawki podatku dochodowego dla działalności rolniczej i pozarolniczej.

W Niemczech dochód może być ustalony na podstawie ksiąg rachunkowych (jako różnica między aktywami na początek i koniec roku), w oparciu o posiadane zasoby (uproszczona księgowość), liniowo (na podstawie ekonomicznej wartości ziemi) i na podstawie wyceny dokonanej przez fiskusa, gdy nie można zastosować żadnej z tych metod. Ponad  połowa gospodarstw stosuje metodę liniową. Po przekroczeniu 350 tys. euro sprzedaży trzeba stosować pełną rachunkowość. Rolnicy będący osobami fizycznymi mogą korzystać z wielu ulg i zwolnień, osoby prawne nie mają takiej możliwości.

W Wielkiej Brytanii dochód ustala się w oparciu o obowiązkową rachunkowość, amortyzacja nie jest kosztem uzyskania przychodu, ale z dochodu rocznego rolnik może odpisać sobie 40 proc. nakładów inwestycyjnych. Straty rozlicza się w ciągu 5 lat. Osoby prawne i tu nie mają preferencji.

We Francji dochód na podstawie księgowości obliczają tylko gospodarstwa o sprzedaży powyżej 76 tys. euro, mniejsze korzystają z wariantów uproszczonych. Powyżej 350 tys. euro sprzedaży rocznej nie ma żadnych preferencji. Dochód można ustalać jako średnią z 3 lat, straty rozlicza się w ciągu 6 lat. Przy stosowaniu pełnej księgowości rolnik ma 20 proc. ulgi.

×