Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rynek mięsa drobiowego i jaj

Autor:

Dodano:

Mimo wysokich cen surowca rzeźnego dobrze rozwija się przemysłowa produkcja mięsa drobiowego. W lipcu 2012 r., w zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających powyżej 50 pracowników, wytworzono 132 tys. ton tego mięsa, tj. o 3,7% mniej niż przed miesiącem, ale o 17,8% więcej niż przed rokiem.

W pierwszych siedmiu miesiącach br. przemysłowa produkcja mięsa drobiowego wzrosła o prawie 18% w relacji do analogicznego okresu 2011 roku. Utrzymuje się wysoka dynamika eksportu drobiu. W czerwcu, mimo dużego popytu na rynku krajowym związanego z organizacją Euro 2012, eksport mięsa drobiowego o 5,4% przewyższał poziom ubiegłoroczny.

W całym pierwszym półroczu br. jego wolumen zwiększył się o 17,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przywóz drobiu z zagranicy obniżył się w czerwcu w relacji do maja o 42%. Był jednak o 36,7% większy niż w 2011 roku. W pierwszej połowie br. zakupy zagraniczne zwiększyły się o 19,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, a więc szybciej niż eksport. Był to najprawdopodobniej skutek wysokich cen krajowego surowca rzeźnego. Pogorszyło się dodatnie saldo obrotów handlowych mięsem drobiowym w relacji rok do roku. Eksport stanowił 26% wolumenu przemysłowej produkcji tego mięsa, tj. tyle samo co w pierwszym półroczu 2011 roku. Od początku 2012 r. drożeją przemysłowe mieszanki paszowe dla drobiu.

W lipcu ceny pasz pełnoporcjowych dla kurcząt brojlerów wzrosły w relacji do poprzedniego miesiąca o 2,6% i były o 8,4% wyższe niż przed rokiem. Ceny pasz przemysłowych dla indyków wzrosły o 2,4% w porównaniu do czerwca i o 4,4% przekraczały poziom ubiegłoroczny. W pierwszych siedmiu miesiącach br. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, mieszanki przemysłowych pasz pełnoporcjowych dla kurcząt rzeźnych podrożały o 1,9%, a dla indyków, o 1,3%. Trzeba więc podkreślić, że ceny pasz przemysłowych dla drobiu ponownie osiągnęły, a nawet przekroczyły wysoki poziom ubiegłoroczny jednak przy wyższym niż wówczas poziomie cen skupu żywca. W pierwszych ośmiu miesiącach 2012 r. drożejącym o 1-2% paszom towarzyszył wzrost cen skupu żywca kurcząt o ok. 6%. Indyki skupowane były po cenie o 2,1% niższej niż przed rokiem. Przyczyną była duża podaż żywca indyczego, będąca następstwem większych wstawień piskląt do odchowu w miesiącach wiosennych. Opłacalność produkcji żywca kurcząt poprawiła się, natomiast indyków - obniżyła, co powinno skutkować korektą podaży żywca indyczego w następnych miesiącach roku.

W sierpniu 2012 r. tuszki kurcząt sprzedawane były przez zakłady drobiarskie po cenie zbliżonej do notowanej przed miesiącem, ale o 15,7% wyższej niż przed rokiem. Natomiast przeciętna cena zbytu mięsa indyczego obniżyła się o 3,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 5,3% w relacji do sierpnia 2011 roku. W pierwszych ośmiu miesiącach br. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, ceny zbytu tuszek kurcząt wzrosły o 20,8%, a indyków o 6,7%. Ceny skupu żywca drobiowego rosły więc wolniej niż ceny zbytu mięsa.

Dynamika tych ostatnich była zbliżona do dynamiki cen detalicznych, których średni poziom zwiększył się o 6,8%. Mimo wzrostu cen detalicznych, konsumpcja mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych zwiększyła się w pierwszym kwartale 2012 r. o 3,4%, w tym kurcząt o 3,8%. Kurczęta pozostały najtańszym na rynku gatunkiem mięsa w sytuacji drożejącej wołowiny i wieprzowiny. W lipcu 2012 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 30% przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Wśród głównych producentów i eksporterów drobiu w Europie, Polska należała nadal do najtańszych. Różnica między cenami polskimi i unijnymi była jednak mniej korzystna w porównaniu do lipca 2011 roku. Średnia cena unijna wzrosła w tym okresie o 1,3%, podczas gdy cena polska o 6%.

W tym samym czasie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Niemczech obniżyły się o 1,8%, we Francji nie zmieniły się, a w Holandii wzrosły o 8,5%. Spadki cen tego mięsa notowane były m.in. w Czechach i na Węgrzech. Znacząca przewaga cenowa polskiej oferty handlowej na jednolitym rynku europejskim utrzymuje się i nadal stanowi główny czynnik konkurencyjności w handlu mięsem drobiowym.

×