Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rosja w WTO i co dalej

Autor:

Dodano:

Zdaniem UE przystąpienie Rosji do WTO będzie miało pozytywny wpływ na warunki wymiany handlowej i inwestycji między Rosją a Unią Europejską, które z uwagi na bliskie położenie geograficzne oraz znaczenie rynków jakie reprezentują, są dla siebie bardzo ważnymi partnerami handlowymi – Rosja jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym UE, a UE jest największym partnerem handlowym Rosji.

- Ta kwestia jest bardzo ważna dla naszego sektora. Jestem bardzo zadowolony, że Ministerstwo Gospodarki monitoruje te kwestie i czyni wysiłki idące w kierunku uświadomienia uczestnikom z różnych sektorów znaczenie tej akcesji. Negocjacje akcesyjne pomiędzy Rosja a Światową Organizacją Handlu (WTO) trwały aż 18 lat, i warto zaznaczyć, że właśnie podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej zapadła ostateczna decyzja o przyjęciu Rosji do WTO. Teraz duża rola przemysłu aby aktywnie analizować wypełnienie traktatu i ustaleń - podkreślał Paweł Jarczewski, prezes Puław, v-ce prezydent Fertilizers Europe podczas seminarium zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki nt. relacji handlowych z Rosją po akcesji do WTO.

Podpisując Traktat Akcesyjny Rosja zobowiązała się do kilku bardzo istotnych kwestii:
- obniżenia ceł przywozowych (z obecnego średniego poziomu 10 proc. do średniego poziomu 7,8 proc.),
- ograniczenia ceł wywozowych (zwłaszcza na ropę naftową, produkty ropopochodne, gaz oraz inne ważne surowce),
- zapewnienia lepszego dostępu do rynku rosyjskiego firmom usługowym z UE (głównie
z sektora telekomunikacyjnego i ubezpieczeniowym),
- usprawnienia zasad i procedur w wielu dziedzinach wpływających na dwustronne stosunki gospodarcze, zwłaszcza procedur celnych, działań w dziedzinie zdrowia i użycia środków sanitarnych, norm technicznych oraz ochrony własności intelektualnej.

Ponadto, oprócz powszechnie obowiązujących norm WTO, na Rosję zostały nałożone dodatkowe normy, tzw. normy WTO „plus" (+) w dziedzinie:
- cen gazu w Rosji (reguła cost ++) - rosyjscy producenci i dystrybutorzy gazu zostali zobowiązani do sprzedaży gazu do krajowych użytkowników przemysłowych po cenach pokrywających nie tylko koszty produkcyjne, ale także koszty utrzymania i inwestycji oraz wypracowanie zysku.
- transparentności i monitoringu polityki gospodarczej Rosji - zmiana ta ma poprawić "przewidywalność warunków biznesowych" dla inwestorów i przedsiębiorców z Europy. Wspólne wypracowanie systemu kontroli i monitoringu ma potrwać 4 lata.

Jednakże już pojawiają się pierwsze pytania i wątpliwości czy Rosja będzie przestrzegać zasad WTO, ponieważ co raz to docierają kolejne informacje o wprowadzanych przez Rosję przepisach, które wydają się niezgodne ze zobowiązaniami Rosji i które mogą być przeszkodą dla innych członków WTO, którzy spodziewają się korzyści z członkostwa Rosji, np. opłata recyklingowa za auta z eksportu czy zakaz importu żywca. Dlatego należy przypomnieć o możliwości zgłaszania za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Gospodarki wszystkich przypadków nieprzestrzegania przez Rosję zasad WTO.

Reguła cost++ dla cen gazu w Rosji jest ważnym minimum ale może nie być wystarczająca dla całkowitego zrównania szans przedstawicieli przemysłu chemicznego.
Wg przedstawicieli Puław, reprezentujących przemysł nawozowy najważniejsze kwestie w kontekście Rosji w WTO to:
- różnice cen surowców, tzw. dual pricing, łamiące zasady uczciwej konkurencji; padło stwierdzenie, że polscy i europejscy producenci nawozów i produktów chemicznych są gotowi konkurować z podmiotami rosyjskimi w aspekcie technologii, jakości, logistyki, marketingu czy relacji z klientami, natomiast pozycje kosztowe konkurujących ze sobą firm są skrajnie różne,
- wypracowanie spójnego systemu weryfikacji i monitorowania stosowania się Rosji do zapisów Traktatu Akcesyjnego.

×