Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ubój rytualny będzie dopuszczony ustawą?

Autor:

Dodano:

Ministerstwo rolnictwa zapowiada nowelizację ustawy o ochronie zwierząt – tak, aby umożliwić ubój rytualny.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt rozporządzenie ministra rolnictwa, zezwalające na ubój rytualny, polegający na uśmierceniu zwierząt przez wykrwawienie, bez uprzedniego ogłuszenia. Zakwestionowany przepis straci moc z dniem 31 grudnia 2012 r.

Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało dziś nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, aby doprowadzić do zmiany prawa.

Zapowiedziano przygotowanie rozwiązań prawnych, które nie prowadziłyby do naruszenia:

 - art. 13 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązującego Unię Europejską i Państwa Członkowskie do uwzględniania zwyczajów związanych w szczególności z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi i dziedzictwem regionalnym przy formułowaniu i wykonywaniu m.in. polityki rolnej oraz polityki związanej z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego,

  -  Karty praw podstawowych UE, która zgodnie z art. 10 zapewnia każdemu wolność uzewnętrzniania swojej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach,

   - art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewniającego obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania obyczajów i tradycji oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości,

   - ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

a jednocześnie uwzględniałyby ważne interesy społeczne i gospodarcze oraz wykonywałyby postanowienia rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

×