Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Projekt ustawy o środkach ochrony roślin ponownie do komisji

Autor:

Dodano:

W Sejmie przedstawiono sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o środkach ochrony roślin. Z racji zgłoszonych poprawek projekt wrócił ponownie do sejmowej komisji. Ile czasu trwają prace nad ustawą?

Ustawa o środkach ochrony roślin ma regulować kwestie związane z wprowadzeniem do obrotu środków ochrony roślin, ich stosowaniem, potwierdzaniem sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania, prowadzeniem integrowanej produkcji roślin, prowadzeniem szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz gromadzeniem informacji o zatruciach tymi środkami.

- Uchwalenie ustawy uzasadnia potrzeba wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin, uchylającego wcześniejsze dyrektywy Rady, oraz potrzeba implementowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/ WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów - przypomniał w Sejmie Piotr Polak - sprawozdawca komisji.

Zdaniem Polaka, jeśli ustawa zostałaby przyjęta, weszłaby w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z tym że część przepisów w terminach późniejszych, tj. w dniu 26 listopada 2013 r. oraz w dniu 1 stycznia 2014 r.


Jaka jest dotychczasowa ścieżka prac nad ustawą?
Jak poinformował poseł, rząd po trzech latach pracy nad projektem ustawy przedłożył ten projekt Wysokiej Izbie 12 września ubiegłego roku. Następnie 24 października na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi została powołana podkomi¬sja, która zajmowała się właśnie tym tematem.

- W posiedzeniach podkomisji brali również udział przedstawiciele organizacji społecznych, w tym organizacji pszczelarskich. W trakcie dyskusji, zarówno posłów, jak i przedstawicieli tychże organizacji, wiele emocji wzbudziła kwestia wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i bezpiecznego ich stosowania na terenach upraw chronionych oraz na terenach bezpośrednio do tych upraw przylegających - powiedział Polak.

Następnie owocem prac podkomisji było stosowane sprawozdanie, przedstawiono je 6 grudnia. - Podczas rozpatrywania sprawozdania podkomisji zgłoszonych zostało 20 poprawek dotyczących różnych zakresów tematycznych ustawy. Część z nich znalazła uznanie w oczach członków komisji, uzyskując pozytywną rekomendację, a część, dokładnie 9, takiego uznania nie znalazła, stając się wnioskami mniejszości - mówił Piotr Polak.

Komisja przyjęła sprawozdanie podkomisji 13 grudnia. 21 grudnia minister spraw zagranicznych przedstawił przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi panu Krzysztofowi Jurgielowi pozytywną opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej wszystkich poprawek zawartych w sprawozdaniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z wnioskami mniejszości. Podczas drugiego czytania ustawy w Sejmie zostały zgłoszone poprawki i projekt ponownie wrócił do komisji.

×