Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Cudzoziemcy będą mogli kupować ziemię w Polsce

Autor:

Dodano:

Ministerstwo Rolnictwa nie informuje o zamiarze wystąpienia o przedłużenie zakazu swobodnego nabywania ziemi przez cudzoziemców po kwietniu 2016 r.

Kolejne kraje występowały do UE o przedłużenie możliwości blokowania zakupu ziemi dla cudzoziemców. Z takiej możliwości skorzystała Litwa, Słowacja, Węgry.

U nas po długiej dyskusji przyjęto stosowanie ograniczenia do maja 2016 r.

- Czy rozważana jest możliwość wystąpienia o przedłużenie obowiązującego zakazu zakupu ziemi przez cudzoziemców? – zapytaliśmy w ministerstwie rolnictwa.

„W kwestii wystąpienia o przedłużenie obowiązującego zakazu zakupu ziemi przez cudzoziemców należy zauważyć, że sprzedaż nieruchomości na rzecz cudzoziemców nigdy nie była zakazana – wyjaśnia MRiRW. - Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nabycie nieruchomości rolnej przez cudzoziemca wymaga jedynie uzyskania przez niego zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, tj. do 30 kwietnia 2016 r.”

×