Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Na co uważać przy funduszu sołeckim

Autor:

Dodano:

NIK przeprowadziła w ubiegłym roku kontrole funkcjonowania funduszy sołeckich.

Ogólnie przeważają pozytywne oceny, choć stwierdzono też nieprawidłowości.

Jak podsumowuje Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, do stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości należały m.in.:

- nieterminowe przekazywanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały rady gminy o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego;

- błędne obliczenia wysokości funduszu sołeckiego przypadającego poszczególnym sołectwom, co skutkowało m.in. przyznaniem sołectwom środków funduszu w nieprawidłowej wysokości i pobraniem z budżetu państwa dotacji celowej w zawyżonej wysokości. W takich sytuacjach Izba nakazywała zwrot nie przysługującej z budżetu państwa części dotacji celowej dotyczącej zawyżonych wydatków wykonanych w ramach funduszu;

- brak pisemnej informacji o wysokości funduszu sołeckiego dostarczonej sołtysom;

- przyjmowanie od sołectw wniosków wskazujących zadania sformułowane w sposób uniemożliwiający przypisanie ich do celów strategicznych i zadań własnych gminy;

- brak zapisów w dokumentacji potwierdzających dokonanie oceny zgodności przedsięwzięć wnioskowanych przez sołectwa z zadaniami własnymi gminy;

- nieodrzucenie wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, które nie spełniały wymagań określonych w art. 4 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, a także sfinansowanie ze środków funduszu przedsięwzięć niezgłoszonych we wnioskach sołectw;

- niezamieszczanie w protokołach z zebrań wiejskich wszystkich wymaganych statutami sołectw danych;

- ingerowanie w treść zapisów wniosków o fundusz sołecki i jego wysokość przez wójtów, sołtysów;

- nieprawidłowości dotyczące zaklasyfikowania do paragrafów części wydatków z funduszu sołeckiego.

×