Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jak regulowany jest odór

Autor:

Dodano:

Ustawa odorowa ciągle nie powstała. Jak zapewnia Ministerstwo Środowiska, prace trwają, chociaż ciągle są na etapie opracowywania założeń.

Poseł Bożenna Bukiewicz zapytała, jaki jest stan prac nad zapowiadaną ustawą. Problem jest znaczący: „Mieszkańcy, którzy zgłosili się do mnie z tym problemem, wskazywali, że pochodzący z hodowli trzody odór jest tak intensywny, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie, a także powoduje reakcje alergiczne, wymioty czy zawroty głowy. Ponadto nieruchomości ich ze względu na odór bardzo straciły na atrakcyjności i wartości. Niestety, nie mogą oni podjąć skutecznych działań, gdyż w obecnym stanie prawnym nie ma instrumentów prawnych, które pozwoliłyby weryfikować, czy dana uciążliwość - zapach - mieści się w granicach wyznaczonych przez normy prawne, czy je przekracza” – argumentowała w inter

„Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej – napisała wiceminister Beata Jaczewska. - Na tej bazie przygotowany zostanie projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym. Następnie zostanie on poddany procesowi legislacyjnemu”.

Jak podkreśliła wiceminister, obecnie kwestie te są również uregulowane w przepisach:

„Działania w sprawie ograniczenia uciążliwości zapachowej mogą być realizowane na podstawie innych, już obowiązujących przepisów:

1) zgodnie z art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. P.o.ś., jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia jego oddziaływania na środowisko, a w przypadku pogorszenia stanu środowiska spowodowanego działalnością podmiotu, przywrócenia środowiska do stanu właściwego;

2) na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy P.o.ś. organem ochrony środowiska właściwym w sprawie, o której mowa powyżej, jest starosta;

3) zgodnie z art. 363 ustawy P.o.ś. wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dodatkowo w przypadku produkcji zwierzęcej (fermy drobiu, trzody chlewnej) kwestie mające związek z emisją substancji uciążliwych zapachowo zawarte są także w następujących aktach prawnych:

1) ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) – reguluje zasady postępowania z nawozami naturalnymi;

2) rozporządzenie ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 44), wydane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).

Ponadto, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.):

1) minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej wydał rozporządzenie z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877, zm., Dz. U. z 2009 r. Nr 108, poz. 907), w szczególności fermy drobiu, trzody chlewnej, bydła, które reguluje także sprawy związane z konstrukcją i usytuowaniem obiektów budowlanych (zbiorniki i płyty na odchody zwierzęce), w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;

2) minister gospodarki wydał rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063).

Dodatkowo funkcjonuje tzw. Kodeks dobrej praktyki rolniczej określający zasady i procedury takich działań jak prowadzenie intensywnej hodowli i nawożenie z wykorzystaniem naturalnych nawozów".

×