Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jaka emerytura dla dwuzawodowca?

Autor:

Dodano:

Problem dwuzawodowców, którzy kończą pracę i przechodzą na emeryturę, ciągle budzi wątpliwości.

Czy rolnik urodzony przed 31 grudnia 1948 r., który przez całe życie opłacał podwójne składki, może liczyć na podwójną emeryturę? – pyta nas czytelnik, narzekając na głodową wysokość otrzymanego świadczenia.

Poseł Patryk Jaki upomniał się w interpelacji o osoby, które opłacały składki emerytalne i nie mogą z tego tytułu korzystać ze zwiększonych świadczeń, stwierdzając:

„osoby, które z mocy ustawy, często wbrew własnej woli, opłacały składki do KRUS z tytułu posiadania gospodarstwa, a jednocześnie wykonując wcześniej pracę zawodową, odprowadzały składki do ZUS i uzyskały prawo do emerytury z obu tych instytucji, zostały pokrzywdzone. Osoby te najpierw zostały zmuszone ustawą do odprowadzania składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a następnie, po zaprzestaniu pracy zawodowej i osiągnięciu wymaganego wieku, mimo uzyskania prawa do emerytury rolniczej zostały jej pozbawione” - wskazał poseł.

W odpowiedzi wiceminister pracy Marek Bucior wyjaśnił, że odmiennie jest regulowana sytuacja osób urodzonych do 1 stycznia 1949 r. (a więc i naszego czytelnika), a inaczej osób urodzonych po tej dacie:

„Od powstania system ubezpieczenia społecznego rolników, a więc od 1977 r. aż do roku 1989, istniał obowiązek podwójnego ubezpieczenia dla rolników dwuzawodowców, tj. osób, które prowadzenie gospodarstwa rolnego łączyły z zatrudnieniem poza rolnictwem.

W związku z podwójnym ubezpieczeniem istniała możliwość równoczesnego pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z powszechnego i rolniczego systemu ubezpieczenia społecznego. W razie nabycia prawa do dwóch ww. świadczeń uprawnionemu wypłacano 1,5 świadczenia – wyższe świadczenie w całości, a drugie w połowie.

Przepisami ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 10, poz. 53) zniesiono zarówno obowiązek podwójnego ubezpieczenia dla rolników dwuzawodowców, jak i możliwość pobierania świadczeń emerytalno-rentowych zbiegowych i wprowadzono rozwiązanie polegające na wzajemnym zaliczaniu okresów ubezpieczenia do uprawnień emerytalno- rentowych oraz możliwość pobierania tylko jednego świadczenia emerytalnego z powszechnego albo rolniczego systemu ubezpieczenia społecznego.

Wzajemne zaliczanie okresów ubezpieczenia do uprawnień emerytalno-rentowych obecnie jest uregulowane w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą emerytalną”, jak i w art. 20 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).

Ponadto art. 56 ustawy emerytalnej wprowadza mechanizm zwiększania emerytury z FUS dla osoby, która posiada okresy ubezpieczenia społecznego rolników, a która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z KRUS. Kwotę zwiększenia ustala się na takich samych zasadach jak wysokość części składkowej emerytury przyznawanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wskazana instytucja zwiększenia świadczenia pełni rolę rekompensaty za okresy podwójnego ubezpieczenia.

Powyższe zasady, a także reguła umożliwiająca pobieranie tylko jednego wybranego świadczenia są stosowane wobec osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Inne zasady obowiązują natomiast osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r.”

×