Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KFPZ apeluje do ministerstwa o poprawę opłacalności produkcji

Autor:

Dodano:

Krajowa Federacja Producentów Zbóż jako organizacja pozarządowa reprezentująca polskich producentów zbóż wobec organów państwowych pragnie wyrazić zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją krajowych producentów zbóż – poinformował Rafał Mładanowicz- prezes Federacji.

KFPZ wysłała list otwarty do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej publikujemy jego treść.

Przedstawili w nim nas pięć najważniejszych problemów, które bezpośrednio wpływają na osłabienie konkurencyjności wśród europejskich rolników.

1. Podejmowanie działań zmierzających do wprowadzenie w Polsce zakazu stosowania jakiegokolwiek środka ochrony roślin zawierającego substancje aktywne: imidachlopryd, chlotianidynę czy tiametoksam, bez podania wykazu substancji zastępczych do stosowania, jest działaniem daleko nieodpowiedzialnym. Jak mamy w obliczu kolejnych zakazów produkować zdrową i najwyższej jakości żywność?

Za zasadne uważam najpierw zlecenie przeprowadzenia niezależnych zgodnych z metodyką naukową badań, z których wnioski posłużą do podjęcia ewentualnych dalszych kroków i wskażą możliwe zamienniki dla tych substancji aktywnych.

2. Niesystematycznie wypłacane dopłaty dla polskich rolników, a skumulowane zastrzyki środków finansowych z tytułu dopłat bezpośrednich i innych w okresie grudzień-marzec, powoduje brak płynności finansowej towarowych gospodarstwach. Kumulacja wypłat dopłat bezpośrednich i pozostałych dopłat w okresie grudzień-marzec powoduje bezzasadne rokroczne podwyżki środków do produkcji rolnej głównie nawozów mineralnych, podwyżki te sięgają nawet 40 proc.; (proponowane rozwiązanie - doprowadzenie do systematycznych wypłat dopłat bezpośrednich w okresie całego roku kalendarzowego).

Dodatkowo w komunikatach informujących o kwotach już wypłaconych dopłat warto zawrzeć informacje, nie tylko o ilości beneficjentów, ale także w przeliczeniu na hektary.

3. Za niezrozumiałe uważam działanie Rządu zakazujące uprawy roślin GMO, a brak interwencji w stosunku do produktów spożywczych zawierających GMO. Obecnie istnieje możliwość wprowadzania do obiegu spożywczego produktów zawierających GMO na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez obowiązkowego właściwego oznakowania tychże produktów. Ta sytuacja stawia polskich rolników na z góry przegranej pozycji, w stosunku do Państw nie wprowadzających zakazu uprawy roślin GMO (możliwe rozwiązanie - obowiązkowe znakowanie produktów spożywczych wytworzonych z dodatkiem GMO, pozwoli to konsumentom świadomie dokonywać wyboru najwyższej jakości żywności).


4. Potrzeba kontynuacji rozmów na temat procesu prywatyzacji spółki ELEWARR z udziałem polskich producentów rolnych (proponowane rozwiązanie - program pilotażowy w 3 regionach Polski, producenci są gotowi do dalszych rozmów w tym temacie).

5. Konieczność rozbudowy istniejącej infrastruktury eksportowej drogą morską mająca na celu poprawę konkurencyjności krajowego eksportu, (możliwe rozwiązanie - przy procesie prywatyzacji ELEWARR-u uwzględnienie konieczności rozbudowy istniejącego nabrzeża portowego Trójmiasta, którego aktualnie właścicielem jest Skarb Państwa. Obecna infrastruktura spedycyjna spółki ELEWARR pozwala na poprawę konkurencyjności producentów z południowych regionów Polski, z uwzględnieniem wykorzystania infrastruktury Polskich Kolei Państwowych.).

- Apeluję o podjęcie działań zmierzających do poprawy opłacalności produkcji polskich producentów zbóż. Powyżej nakreślone problemy i zaproponowane koncepcje ich rozwiązania z pewnością przyczynią się do poprawy konkurencyjności polskich producentów zbóż. Ze swojej strony deklaruję pełną gotowość do dalszego działania w powyższych kwestiach Krajowej Federacji Producentów Zbóż - pisze Rafał Mładanowicz.

×