Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ile na dopłaty, ile na rozwój obszarów wiejskich?

Autor:

Dodano:

Trwają prace dotyczące podziału środków unijnych dostępnych w ramach nowego budżetu. Ile środków przesunąć do I z II filara, co z działań PROW może z kolei przejąć fundusz spójności – analizują ministrowie.

Rząd przyjął 15 stycznia Umowę Partnerstwa.

- Dokument ten stanowi podstawę do dyskusji, jeśli chodzi o zakres wsparcia wszystkich działań w związku ze środkami unijnymi, oczywiście mówimy o funduszach w ramach Wspólnych Ram Strategicznych, a więc wszystkich funduszach, co jest dużą zmianą jakościową – mówił w sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego. - Jako Wysoka Komisja, państwo posłowie wiedzą, że WRS obejmuje wszystkie fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, oprócz samych funduszy związanych z polityką spójności.

Teraz jest możliwe podjęcie „formalnej pracy także nad kształtem już konkretnym programów operacyjnych”.

- Zakładamy, że, zgodnie z harmonogramem, przedłożenie Umowy Partnerstwa do akceptacji Rady Ministrów nastąpi w listopadzie br., tak, aby w grudniu 2013 r. móc przedstawić go KE do ostatecznej już akceptacji –zapowiedział wiceminister i dodał: - Zakładamy więc, że skala ewentualnych modyfikacji po grudniu będzie już niewielka, tak aby móc rozpocząć (co się będzie nakładało na pracę nad rozporządzeniami) w połowie 2014 r. wdrażanie programów operacyjnych.

Krystyna Gurbiel, wiceminister rolnictwa, podkreśliła zaangażowanie resortu rolnictwa w prowadzone prace:

- W założeniach Umowy Partnerstwa to wsparcie dla obszarów wiejskich zostało bardzo zdecydowanie zapisane i w związku z tym jest to bardzo dobra podstawa do prac już na poziomie operacyjnym, służących określeniu tego, co w poszczególnych programach operacyjnych będzie finansowane. Chciałabym przypomnieć, że obszary wiejskie są jedną z pięciu kategorii obszarów strategicznej interwencji, czyli zakłada się, że będą one ważnym obszarem wsparcia dla wszystkich pięciu funduszy objętych WRS i te działania będą prowadzone z uwzględnieniem zapisów strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Co więcej, każdy program operacyjny będzie wskazywał, w jaki sposób odnosi się do rozwoju obszarów wiejskich. Takie są zapisy przyjęte przez Radę Ministrów. I na bazie tych zapisów teraz toczą się prace, o których wspomniał pan minister. Jesteśmy w nie zaangażowani. W odniesieniu do części programów już zostały powołane grupy robocze, które pracują nad poszczególnymi programami. We wszystkich grupach już w tych powołanych i w tych, które zostaną powołane, będą przedstawiciele ministerstwa rolnictwa i będziemy aktywnie w tych pracach uczestniczyć, kierując się przede wszystkim strategią, o której wspomniałam.

Istotne będzie tu określenie, ile środków trafi z II filara do I:

- To, co będzie dla nas bardzo ważne i nad czym teraz wspólnie pracujemy z kolegami z MRR, to określenie tych obszarów działań, typów działań, które będą mogły być finansowane z polityki spójności w kontekście tego, co będzie mogło być finansowane z PROW. Tak jak mówił pan minister Serafin, na szczycie została uzgodniona możliwość przesuwania środków z II filaru z PROW do I filaru w dużym stopniu, bo do 25 proc. możemy przesunąć. Oczywiście taka decyzja jeszcze nie zapadła, bo jest za wcześnie, na razie jesteśmy w fazie uzgodnień politycznych, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że Polska zdecyduje się na skorzystanie z tej możliwości. To, rzecz jasna, będzie ograniczało środki pozostające do dyspozycji w PROW i dlatego w tej chwili trwają prace analityczne w ministerstwie. Będziemy w to włączać też taki zespół, tę grupą roboczą ds. przygotowania PROW, które będą analizowały, jakie działania wobec tego są priorytetowe z punktu widzenia możliwości finansowania w PROW, a które działania czy zadania lepiej, że tak powiem, pasują do polityki spójności i będą mogły być z niej finansowane.

×