Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jak naprawić rynek OZE?

Autor:

Dodano:

Nie dzieje się dobrze na rynku odnawialnych źródeł energii. Przeciw załamaniu w branży odbył się protest producentów biomasy przed Ministerstwem Gospodarki. Jak go uzdrowić?

Wadliwie działający system wsparcia OZE spowodował znaczne pogorszenie warunków funkcjonowania całego sektora. Jako główną przyczynę takiej sytuacji podawane jest odwlekanie w czasie wprowadzenia nowej ustawy o OZE.

Organizacje związane z rynkiem, m.in. Krajowa Federacja Producentów Zbóż, wystosowały już kolejny list otwarty do premiera w tej sprawie. Tym razem opisują w nim, co ich zdaniem należy zrobić, aby ponownie uzdrowić rynek OZE.

Działania doraźne, które winny być przeprowadzone natychmiast, a których skutki winny przywrócić warunki rynkowe do stanu poprzedniego:
1. Natychmiastowe zawieszenie nabywania praw do „zielonych certyfikatów" ze współspalania biomasy;
2. Wprowadzenie obowiązkowej kontroli rodzajowej oraz ilościowej biomasy pochodzącej z importu;
3. Wprowadzenie obowiązkowych kontroli fitosanitarnych dla biomasy pochodzącej spoza granic Unii Europejskiej;
4. Wprowadzenie obowiązkowej kontroli rodzajowej oraz ilościowej drewna oraz wyrobów drewnopochodnych, traktowanych jako biomasa, pod katem oceny ich przydatności użytkowej;
5. Wprowadzenie zakazu wnoszenia opłaty zastępczej na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez podmioty zobowiązane, w przypadku istnienia podaży "zielonych certyfikatów";
6. Wprowadzenie obowiązkowego umorzenia świadectw pochodzenia zdeponowanych na rachunkach, których data wystawienia starsza jest niż 1 marca 2011 r.

- Uważamy, iż działania doraźne winny obowiązywać do czasu implementacji nowej ustawy o OZE. Zwracamy również uwagę na konieczność przeprowadzenia działań systemowych, mających na celu ustabilizowanie sytuacji w dłuższym okresie - napisano w liście otwartym.

Do takich działań zalicza się m.in. wprowadzenie mechanizmu rozliczania cen sprzedaży energii elektrycznej wg cen rynkowych, a także sztywne zdefiniowanie granicznych nakładów referencyjnych dla instalacji, które podlegają dofinansowaniu ze środków pomocowych, rozważenie możliwości alokacji środków pomocowych, przeznaczanych na "twarde" nakłady inwestycyjne na dopłaty do produkcji energii.

Przedstawiciele organizacji podkreślają, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw, działających w branży OZE jest bardzo trudna, co w krótkim okresie może doprowadzić do upadku całego sektora. Ich zdaniem realizacja przedstawionego katalogu działań umożliwi prawidłowe realizowanie założonych celów wskaźnikowych dla energii ze źródeł odnawialnych.

×