Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Żywność podrożeje o 2-3 proc.

Autor:

Dodano:

W pierwszej połowie 2013 roku ceny żywności wzrosną o 2,5-3,0 proc. - oceniają w raporcie eksperci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W całym 2013 r. ceny wzrosną o 2-3 proc. rok do roku.

- W I półroczu 2013 r. wzrost cen żywności będzie prawdopodobnie mniejszy niż w I półroczu 2012 r., a w ostatnich miesiącach bieżącego roku - nieco większy niż rok wcześniej. W czerwcu 2013 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych mogą być o 2,5-3,0 proc. wyższe niż w grudniu 2012 r., wobec wzrostu o 5,2 proc. w analogicznym okresie przed rokiem - napisano w prognozie.

- Jeśli sezonowy spadek cen żywności w okresie letnim br. będzie podobny do notowanego w 2012 r., to w końcu września ceny żywności i napojów bezalkoholowych ukształtują się na poziomie zbliżonym do notowanego w grudniu 2012 r. W IV kwartale mogą one wzrosnąć o 2,5 proc., wobec wzrostu o 1,9 proc. w IV kwartale 2012 r. - dodano.

Zdaniem Instytutu, nasilająca się bariera popytu będzie hamować tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym żywności w najbliższych miesiącach.

- Przewiduje się, że w grudniu 2013 r. łączne ceny detaliczne artykułów żywnościowych i napojów bezalkoholowych mogą być średnio o 2,0-3,0 proc. wyższe niż w grudniu 2012 r. - napisano.

Instytut ocenia, że niższa dynamika cen żywności w I połowie 2013 r., w porównaniu z I półroczem 2012 r., będzie wynikiem nie tylko słabszej presji popytowej związanej z osłabieniem krajowego wzrostu gospodarczego, ale również wysokiej statystycznej bazy odniesienia (znaczący wzrost cen żywności na początku 2012 r.).

- Na obniżenie tempa podwyżek oddziaływać będzie także spodziewana stabilizacja cen surowców rolniczych na rynkach światowych (lub nawet lekka redukcja w następstwie spowolnienia w gospodarce światowej i przewidywanego wzrostu podaży surowców rolniczych), spadek krajowych cen energii i umocnienie się złotego. Natomiast w kierunku wzrostu cen oddziaływać będą wyższe ceny mięsa, w tym zwłaszcza wieprzowego i drobiowego, oraz owoców południowych i warzyw, utrzymanie się wysokiej dynamiki eksportu i możliwy wzrost pozasurowcowych kosztów produkcji i obrotu (np. wzrost VAT na niektóre towary i usługi w gastronomii) - napisano w raporcie.

- Spodziewane ożywienie koniunktury gospodarczej w Polsce i poprawa sytuacji dochodowej ludności mogą wpłynąć na przyspieszenie dynamiki wzrostu cen żywności w IV kwartale 2013 r. Istotnym czynnikiem stymulującym wzrost cen żywności może być przewidywana podwyżka cen energii, w tym zwłaszcza gazu, spowodowana wzrostem cen akcyzy w związku z wygaśnięciem w IV kwartale 2013 r. wynegocjowanej z UE preferencyjnej stawki. Ten sam skutek będzie miało przewidywane wprowadzenie opłat za emisję CO2, związanych z wdrożeniem przez Polskę pakietu energetyczno-klimatycznego, przekładającego się na wzrost cen energii elektrycznej - dodano.

IERiGŻ ocenia także, że osłabienie aktywności gospodarczej Polski, niska presja płacowa i niekorzystne zjawiska na rynku pracy będą głównymi czynnikami deprecjonującymi popyt na żywność w II kwartale 2013 r.

×