Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Trudna droga do biogazowni – już na etapie projektu

Autor:

Dodano:

Już na etapie projektu przedsiębiorca, czy też rolnik, który chce wybudować biogazownię rolniczą w praktyce musi się zmierzyć z licznymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekonomicznymi, a przede wszystkim prawnymi, które skutecznie hamują powstawanie tego typu obiektów.

W projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” jest uwzględniona budowa biogazowni rolniczych. Zakłada on między innymi powstanie do 2020 r. co najmniej jednej biogazowni rolniczej o średniej mocy 1 MW w każdej gminie, co oznacza że liczba biogazowni w najbliższym czasie powinna wzrosnąć do 2,2 tys.

Przede wszystkim każdy potencjalny inwestor, który chce wybudować biogazownię rolniczą musi uzbroić się w cierpliwość wśród zawiłości prawa energetycznego lub prawa o ochronie środowiska.

W strategii rozwoju produkcji trzody chlewnej do 2030 Konsorcjum powołane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej wskazuje główne przyczyny opóźniające, a nawet hamujące powstawanie biogazowni rolniczych.

Według ekspertów, na chwilę obecną budowa biogazowni wiąże się z szeregiem uwarunkowań prawno – organizacyjnych , które skutecznie  blokują i opóźniają ich powstawanie. Jednym z pierwszych i zasadniczych elementów dokumentacji budowlanej biogazowni jest szereg uzgodnień i decyzji związanych z oddziaływaniem na środowisko i złożony przebieg tego procesu.

Dodatkowym dokumentem z tego zakresu może być zaświadczenie  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o niewywieraniu istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000 przez inwestycję. Dokument ten jest wymagany przez instytucje finansujące.

Kolejnym istotnym zagadnieniem prawnym związanym  z budową biogazowni jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektro energetycznej (Regionalny Zakład Energetyczny).

Konsorcjum zwraca tutaj uwagę na to, że - w tym przypadku również  można mieć wrażenie, że decydenci branżowi nie do końca zdają sobie sprawę z dobrodziejstwa produkcji energii z odpadów oraz surowców odnawialnych i jednocześnie działając w układzie oligopolu, jako koncerny energetyczne, często skutecznie blokują powstawanie nowych operatorów OZE i dywersyfikacji produkcji energii.

Zasadniczym etapem na poziomie uzgodnień i decyzji jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Złożoność tego procesu już na samym starcie zniechęca wielu potencjalnych inwestorów. Procedura uzyskania  pozwolenia na budowę składa się z kilku pośrednich etapów:

- decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
- prawa do dysponowania terenem (granice, obrys działki istniejących obiektów budowlanych, przyłącza, odległości od zabudowań, zieleń);
- przygotowania właściwych projektów budowlanych  (dokumentacja architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, drogowa);
- inne, takie jak opinie UDT, inspektora nadzoru budowlanego, WIOŚ, uzgodnienia  uzbrojenia i zagospodarowanie terenu (ZUD).

Powyższe procedury stanowią wyłącznie etapu planowania i przygotowania infrastruktury pod budowę biogazowni.

×