Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kontrole w ramach programu „Zero tolerancji”

Autor:

Dodano:

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” 22 - 28 maja 2013 r. terenowe organy Inspekcji przeprowadziły 1545 kontroli: 152 w rzeźniach, 233 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 9 w chłodniach składowych, 204 w punktach skupu zwierząt, 140 u pośredników w handlu zwierzętami, 194 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 613 środków transportu zwierząt do 8h i powyżej 8h. Jakie były wyniki?

- Uchybienia występujące w podmiotach sektora spożywczego produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczyły: nadzoru właścicielskiego, wymogów strukturalnych, identyfikowalności, wymogów higienicznych, dobrostanu zwierząt i właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego - poinformowała Inspekcja Weterynaryjna.

Stwierdzane nieprawidłowości w punktach skupu zwierząt, podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami i podmiotach zajmujących się transportem zwierząt dotyczyły: infrastruktury, prowadzenia dokumentacji, identyfikacji zwierząt, warunków technicznych środka transportu i dobrostanu zwierząt.

- Analiza raportów przekazywanych w każdym tygodniu przez organy terenowe Inspekcji Weterynaryjnej wykazała, iż od 30 kwietnia 2013 r. nie notuje się przypadków uchybień w zakresie dobrostanu zwierząt w kontrolowanych podmiotach zajmujących się pośrednictwem w obrocie zwierzętami, a od 15 maja nie stwierdzano uchybień dotyczących łańcucha chłodniczego i identyfikowalności w przypadku środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi - podała Inspekcja.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w tym czasie kontroli ujawniono 26 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, uboju zwierząt (w tym bez obowiązkowego badania na włośnie), skupu i obrotu zwierzętami oraz środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego.

Ponadto stwierdzono 6 przypadków nielegalnego transportu zwierząt oraz ujawniono 1 przypadek nielegalnej produkcji i wprowadzania do obrotu mączek mięsno - kostnych.

W związku z powyższym:
- nałożono w drodze decyzji administracyjnej 22 kary pieniężne na łączną sumę 37 100 zł, nałożenie 8 kolejnych jest w toku;
- nałożono 38 mandatów na łączną kwotę 10 750 zł;
- 12 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;
- wydano 6 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnych 7 jest w toku;
- 10 spraw przekazano do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii.

×