Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

MSW: Sprzedaż ziemi obcokrajowcom dobrze kontrolowana

Autor:

Dodano:

W 2012 r. liczba odnotowanych transakcji dotyczących nabycia wszystkich nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców utrzymywała się na zbliżonym poziomie do liczby z roku poprzedniego. Tak jak w ostatnich latach, większość nabywców stanowili obywatele i przedsiębiorcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sejm zajął się analizą corocznego sprawozdania MSW dotyczącego sprzedaży nieruchomości cudzoziemcom.

- Realizując przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w 2012 r. minister spraw wewnętrznych wydał 318 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1032,93 ha, w tym 218 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1021,28 ha – poinformował wczoraj w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy. - W 2012 r. minister spraw wewnętrznych wydał 74 decyzje odmawiające cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych oraz lokali – wyliczał dalej, dodając, że 15 decyzji odmownych zostało wydanych z powodu wyrażenia sprzeciwu przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W 2012 r. najwięcej nieruchomości gruntowych cudzoziemcy nabyli w województwach mazowieckim i dolnośląskim, a wśród nabywców dominowały podmioty posiadające obywatelstwo lub reprezentujące kapitał Niemiec i Holandii – mówił wiceminister.

Wyjaśnił też, że nabycie nieruchomości niezgodnie z przepisami jest nieważne.

- Stosownie do art. 6 ustawy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne, a o nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca orzeka sąd na żądanie między innymi ministra spraw wewnętrznych. Upoważnienie to posiada również właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, a także miejscowy prokurator. W 2012 r. odnotowano 55 transakcji zawartych z naruszeniem przepisów ustawy. Wśród tych spraw w 35 przypadkach, wskutek działań podjętych przez ministra spraw wewnętrznych, strony transakcji same doprowadziły do stanu zgodnego z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, natomiast w pozostałych 20 sprawach minister spraw wewnętrznych skierował do sądów pozwy o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości z mocy prawa.

Z podsumowania transakcji od 1990 r. wynika, że sprzedaż nieruchomości na rzecz cudzoziemców jest niewielka.

- W ciągu ostatnich 22 lat, bowiem dane są gromadzone od 1990 r., cudzoziemcy uzyskali niewiele ponad 24 200 zezwoleń na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 50 tys. ha - mówił Rakoczy.

Grunty kupione przez cudzoziemców stanowią niewielką część kraju:

- Z danych zgromadzonych w elektronicznych rejestrach, prowadzonych przez ministra od 1999 r., wynika, że do końca 2012 r. cudzoziemcy nabyli, na podstawie zezwoleń lub bez obowiązku uzyskania zezwolenia, nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 45 900 ha, co stanowi niecałe 0,15 proc. powierzchni całego kraju.

Wiceminister ocenił ustawę jako odpowiednio realizującą swój cel:

- Podsumowując, należy stwierdzić, że ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców gwarantuje realizację podstawowego celu jej obowiązywania, jakim jest nadzór w zakresie obrotu nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców.

 
×