Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Międzywale – ubezpieczyciel sam ocenia ryzyko

Autor:

Dodano:

To ubezpieczyciel określa ryzyko i decyduje o objęciu upraw ubezpieczeniem – wskazuje Ministerstwo Rolnictwa. Gospodarstwa leżące w międzywalu mogą otrzymywać dopłaty.

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji ministra rolnictwa o sytuacji prawnej rolników w międzywalu na obszarze działania „Programu dla Odry - 2006”, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ubezpieczenia gruntów oraz uzyskania płatności bezpośrednich.

Sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke podkreślił, że płatności bezpośrednie, w tym również te wypłacane do gruntów usytuowanych w międzywałach, o ile są to grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska, są przyznawane zawsze w pełnej wysokości, bez względu na późniejszą ewentualną konieczność wniesienia określonej sumy na rzecz gminy z uwagi na brak ich ubezpieczenia.

Tak więc ubezpieczenie upraw pozostaje całkowicie bez wpływu na fakt przyznania płatności bezpośrednich oraz na ich wysokość. Umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zawierane są z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którymi zakład ubezpieczań udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia upraw rolnych zawartej z ubezpieczającym na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym na terenach pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi.

Natomiast w świetle obowiązujących przepisów minister rolnictwa i rozwoju wsi nie będąc stroną umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz nie ponosząc skutków finansowych wynikających z realizacji tych umów w zakresie wypłat odszkodowań na rzecz rolników, nie ma możliwości nakazania objęcia ochroną ubezpieczeniową upraw rolnych znajdujących się na gruntach w międzywałach.

×