Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Będzie trójczłonowy system ubezpieczeń upraw?

Autor:

Dodano:

Dotychczasowy schemat ubezpieczeń dotowanych, połączony z funduszem wzajemnego wsparcia oraz funduszem stabilizacji dochodu – to propozycja systemu ubezpieczeń na następne lata, zaprezentowana dziś na seminarium zorganizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Krajową Radę Izb Rolniczych.

Obowiązujący dziś system ubezpieczeń rolniczych wymaga zmian – co do tego nikt nie ma wątpliwości. Te zaczynają się dopiero wtedy, gdy trzeba mówić o szczegółach.

Jedną z koncepcji zmiany systemu ubezpieczeń przedstawili dziś na seminarium „Modyfikacja systemu ubezpieczenia upraw rolnych w Polsce” Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Krajowa Rada Izb Rolniczych. Seminarium to efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu, w którym znalazły się osoby reprezentujące rynek ubezpieczeniowy, producenci rolni oraz przedstawiciele świata nauki – informowali organizatorzy.

Przedstawiona propozycja zawiera modyfikację funkcjonującej obecnie ustawy oraz dodatkowe rozwiązania, które mogą funkcjonować w oparciu o nowe propozycje w zakresie PROW po 2014 roku.

System uwzględnia trzy filary. Pierwszy obejmowałby zdarzenia ubezpieczalne. Opiera się na dotychczasowym schemacie ubezpieczeń dotowanych. Straty poniżej 30 proc. obejmowałby system krajowy, a przekraczające 30 proc. – zasilane byłyby z II filara WPR (do 65 proc. finansowania składki).  Towarzystwo ubezpieczeniowe wystawiałoby jedną polisę, ale odpowiedzialność składałaby się z dwóch zakresów: do 30 proc. straty i powyżej 30 proc. straty. Ponieważ wypłata środków unijnych na część składki do odpowiedzialności powyżej 30 proc. będzie realizowana zgodnie z zasadami PROW, autorzy koncepcji proponują stosować płatność w dwóch ratach: druga rata miałaby być w ramach cesji praw do płatności przekazana na rzecz zakładu ubezpieczeń, który objął ochroną danego rolnika. Innym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie stowarzyszeń rolników: grupy rolników mogłyby występować jako ubezpieczający, pokrywając należną składkę ze środków stowarzyszenia (składek członkowskich) lub kredytu, a natępnie uzyskiwać dopłatę do składki na ubezpieczenie upraw.

Filar drugi tego systemu przewidziano dla zdarzeń nieubezpieczalnych. Byłby to fundusz wzajemnego wsparcia, przewidujący rekompensaty tylko dla zrzeszonych w funduszu. To pole do aktywności dla izb rolniczych – mówią autorzy koncepcji. Istota tego rozwiązania (oparcie ściśle na idei wzajemności i wypłaty realizowane tylko do poziomu posiadanych środków) musi być dobrze zrozumiała przez rolników, w przeciwnym wypadku mogą mieć pokusę do stawiania roszczeń podobnych jak wobec zakładów ubezpieczeń (pokrywanie co najmniej w całości poniesionych strat  – przestrzegają.

Wreszcie III filar: ubezpieczenie utraconych dochodów w Funduszu Stabilizacji Dochodów, przewidujące odszkodowanie nieprzekraczające 70 proc. utraconych dochodów, jeśli spadek dochodów przekracza 30 proc.

Przedstawione propozycje wywołały dyskusję. Czy ubezpieczenia muszą być skomplikowane? Jaki skutek wywołuje powszechność systemu? Jaki zakres powinna mieć reasekuracja? Jak zabezpieczyć interesy ubezpieczycieli, tworząc zarazem system korzystny dla rolników? To wciąż trudne do rozstrzygnięcia kwestie.

- Jeśli nie zostanie wprowadzony  mechanizm ewidencjonowania dochodu w perspektywie wieloletniej, nie będziemy przygotowani na te instrumenty – mówił Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i przestrzegał, że unijne wsparcie bezpośrednie może być za kilka lat zastąpione właśnie przez ubezpieczenie. Zmiany w polskim systemie ubezpieczeń powinny uwzględniać taką ewentualność.

Obecna na seminarium Grażyna Madej, z-ca dyrektora Departamentu Finansów MRiRW, przyznała, że trwający program ubezpieczeniowy obowiązuje  jeszcze tylko w tym roku i potrzebne są zmiany systemu. Są prowadzone prace nad nowymi rozwiązaniami, ale uzależnia je budżet i kształt przyszłej WPR.

Uczestnicy spotkania byli zgodni: o systemie ubezpieczeń trzeba dyskutować z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

×