Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Trudny wybór

Autor:

Dodano:

Lista Odmian Zalecanych to doskonałe źródło wiedzy na temat przydatności danej odmiany rzepaku ozimego do uprawy w konkretnym regionie Polski.

Konkurencja wśród firm hodowlano- nasiennych oraz rosnące wymagania zarówno rolników, jak i przemysłu tłuszczowego, doprowadziły do dużego postępu w hodowli rzepaku ozimego. Na pierwszy rzut oka różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami są niewielkie, a przedstawiane przez firmę parametry odmian rzadko możemy nazwać obiektywnymi i zagłębiając się w ich charakterystykę, trudno dobrać odmianę, która najlepiej sprawdzi się w warunkach naszego gospodarstwa. W Krajowym Rejestrze znajduje się przeszło sto odmian, a do dyspozycji rolników jest jeszcze szeroka ich oferta pochodząca ze Wspólnotowego Katalogu Odmian. Podpowiedzi, którą z nich wybrać, dostarczają wyniki obiektywnych badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego z Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych.

W charakterystyce odmian PDOiR możemy znaleźć takie dane jak: plon nasion, zawartość tłuszczu, ilość glukozynolanów, białka, włókna, ocenę stanu roślin po zimie, odporność na choroby, czy liczbę dni potrzebną do uzyskania fazy kwitnienia i dojrzałości technicznej. W charakterystyce możemy odszukać dane z ostatnich 3 lat - o ile doświadczenie z tą odmianą było wtedy prowadzone.

W roku 2012 plonowanie odmian populacyjnych kształtowało się na poziomie 78-119 proc. plonowania wzorca, które wynosiło 41,5 dt/ha. Rozpiętość plonowania sięgająca 41 proc. jest bardzo duża i przeliczając to na masę ziarna, wynosi aż 17 dt/ha. W roku 2011 plonowanie wynosiło 89-116 proc., a w 2010 r. 93-113 proc. plonowania wzorca. Plon wzorca wynosił w 2011 roku 31,8 dt/ha, a w roku 2010 było to 41,8 dt/ ha. Zatem różnice w plonowaniu sięgały w tych latach 8,6 i 8,4 dt/ha. Z odmian populacyjnych najlepiej plonowały w roku 2012 odmiany: NK Morse, Arot, NK Bold i NK Diamond.

Odmiany mieszańcowe w roku 2012 plonowały na poziomie 89-121 proc. wzorca. Różnica plonowania pomiędzy nimi była więc znacznie niższa niż odmian populacyjnych w tym roku i wynosiła 22 proc. - 9,1 dt/ha. W roku 2011 plonowanie odmian mieszańcowych kształtowało się na poziomie 88-128 proc., a w 2010 r. było to 104-120 proc., zatem różnica między najniżej plonującą odmianą a najplenniejszą wynosiła w tych latach 9,5 i 6,7 dt/ha. Odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego dają więc większy plon od odmian populacyjnych, a także odznaczają się mniejszą rozpiętością ilości plonów w obrębie odmian. W roku 2012 najlepiej plonującymi odmianami mieszańcowymi rzepaku ozimego były DK Exquisite, Minerva, Garou i DK Exstorm.

Zimotrwałość jest drugą - obok wielkości plonowania - cechą najczęściej braną pod uwagę przy wyborze odmiany.

Pozwala ona ocenić ryzyko wymarznięcia plantacji. Zima 2012 r., jak pamiętamy, nie sprzyjała uprawom rzepaku ozimego, niemniej jednak ocena procentu roślin martwych po tej zimie zweryfikowała zimotrwałość odmian.

Dla badanych odmian ilość martwych roślin wynosiła od 15 do 78 proc. Najlepiej przezimowały odmiany NK Morse, Garou, Review, Mercedes i Minerva.

Ilość roślin martwych w odmianach populacyjnych w roku 2012 wyniosła 21-78 proc., a w roku 2011: 9-37 proc. W przypadku roślin odmian mieszańcowych, ilość martwych roślin wyniosła odpowiednio 19-68 proc. i 6-18 proc. Można więc stwierdzić, że wykazały się większą mrozoodpornością niż odmiany populacyjne. Stan roślin po zimie oceniany w 9-stopniowej skali, gdzie wyższa ocena oznacza lepszą kondycję roślin, był w miarę podobny i wynosił dla wszystkich odmian od 5,6 do 6,9.

Kolejnym kryterium jest odporność roślin na porażenie chorobami. W doświadczeniach PDOiR stosuje się skalę procentową wyrażającą ilość roślin danej odmiany dotkniętych chorobą. W charakterystyce odmian ujęte są te najczęściej występujące, jak: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.

W omawianym okresie, zgnilizna twardzikowa porażała 4 do 15 proc. Roślin rzepaku ozimego u odmian populacyjnych oraz 7-14 proc. roślin u odmian mieszańcowych. Suchą zgnilizną kapustnych porażone było 2-11 proc. roślin odmian populacyjnych i 1 do 10 proc. roślin odmian mieszańcowych. Ocena porażenia roślin rzepaku ozimego czernią krzyżowych wykazała występowanie tej choroby na 6,7-7,6 proc. roślin zarówno w odmianach populacyjnych, jak i mieszańcowych.

Liczba dni potrzebnych na osiągnięcie dojrzałości technicznej liczona jest od pierwszego stycznia w roku zbioru.

Dla wszystkich odmian objętych badaniem była prawie jednolita i wynosiła od 187 do 190 dni, przez co cecha ta nie różnicuje odmian.

Najczęściej pojawiającymi się odmianami dla poszczególnych województw w zestawieniu listy odmian zalecanych (LOZ) były: Visby oraz NK Technic - pojawiają się odpowiednio w zaleceniach dla 11 i 10 województw. Obie są odmianami mieszańcowymi. Na przeciwległym biegunie są takie odmiany jak Bojan, ES Kamillo, ES Mercure, NK Bold, NK Caravel, PR46W20, Primus, Tactic, Vision, które pojawiły się w zaleceniach dla województw jednokrotnie.

Odmiana Visby dawała w latach 2010-2012 114, 116 i 110 proc. plonowania wzorca. Zawartość tłuszczu sięgała 46 proc., a porażenie chorobami: zgnilizna twardzikowa 11 proc., sucha zgnilizna kapustnych 9 proc., chorób podstawy łodygi (głównie Phoma lingam) 15 proc. Odmiana NK Technic w latach 2010-2012 wydała plon sięgający: 118, 118 i 105 proc. wzorca przy zawartości tłuszczu 45,6 proc. Porażenie chorobami wynosiło w przypadku zgnilizny twardzikowej 11 proc., suchej zgnilizny kapustnych 9 proc., chorób podstawy łodygi 14 proc. W przypadku obu odmian ocena roślin pod względem porażenia czernią krzyżowych wynosiła 7,3 proc. Coraz większą popularnością cieszą się odmiany mieszańcowe i trudno się temu dziwić. Wyniki doświadczeń PDOiR wykazują u nich wyższe i bardziej stabilne w latach plonowanie oraz lepszą zimotrwałość. Z tego też powodu na liście zalecanych odmian (LOZ) PDOiR rzepaku ozimego pojawiają się częściej niż odmiany populacyjne. LOZ rzepaku ozimego na rok 2013 obejmuje 36 odmian. Aż 23 z nich to mieszańce odmiany. Na liście figurują też 3 odmiany nie widniejące w krajowym rejestrze, lecz pochodzące z katalogu CCA - Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Są to dwie odmiany mieszańcowe: NK Caravel i PR46W20 oraz populacyjna odmiana Vision.

×