Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Złoża węgla brunatnego z Wielkopolski w wykazie złóż strategicznych

Autor:

Dodano:

Jest przygotowywany wykaz złóż strategicznych, do którego mogą trafić złoża węgla brunatnego odkryte w Wielkopolsce.

Odkrycie złóż węgla brunatnego to nie jest dobra wiadomość dla rolnika. O możliwość prawnego uregulowania zasad eksploatacji złóż pytał w Sejmie poseł Tomasz Piotr Nowak.

- Miks energetyczny Polski to węgiel brunatny, dlatego pytam pana o najważniejsze złoża: Rogoźno, Złoczew, Gubin, Brody, a także Ościsłowo i Dęby Szlacheckie w Wielkopolsce, chociaż one są nieporównywalne, bo Rogoźno i Złoczew to są olbrzymie złoża, Brody – ponad 1 mld – pytał poseł przedstawiciela rządu. - Czy wprowadzimy złoża węgla brunatnego do krajowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie do wojewódzkich i gminnych planów zagospodarowania przestrzennego – chciał wiedzieć. - Czy zabezpieczymy tereny, które są strategiczne dla górnictwa węgla brunatnego, po to, żeby nie było zabudowy infrastrukturalnej na tych terenach? Czy nastąpi zmiana w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, która pozwoliłaby zabezpieczyć węgiel brunatny jako potencjalnie bardzo ważny dla miksu energetycznego Polski?

Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz stwierdził, że zasoby węgla decydują o tym, że nasz kraj znajduje się w dobrej sytuacji energetycznej, bo z tych surowców produkujemy obecnie około 90 proc. energii elektrycznej.

- Przypomnę, że w przyjętej przez Radę Ministrów w grudniu 2011 r. „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju” zawarte zostały postanowienia dotyczące ujęcia w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony strategicznych złóż kopalin – powiedział. - Wskazano konieczność opracowania wykazu złóż strategicznych węgla oraz ustalenia zakresu ich ochrony przed zabudową. Zobowiązano wojewodów do ujęcia tych złóż w planach wojewódzkich, co zgodnie z przyjętą zasadą hierarchiczności planowania oznacza obowiązek uwzględnienia ich występowania w planach zagospodarowania przestrzennego gmin. O rodzaju działalności dopuszczalnej na obszarze chronionym złoża decydował będzie wojewoda, wspólnie z samorządem, na którego terenie znajduje się złoże.

Wiceminister zapowiedział przedstawienie rozporządzenia zawierającego wykaz złóż o znaczeniu strategicznym:

- W opracowaniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o projekcie planu działań przyjęto, że rozporządzenie w sprawie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym dla państwa z określeniem przestrzennego zasięgu i zalegania pojawi się w drugim etapie realizacji tego planu, po wprowadzeniu zmian ustawowych gwarantujących ujednolicenie pojęć i definicji z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa, urbanistyki występujących w różnych aktach prawnych. Rozwiązania dotyczyć będą zakresu obligatoryjności planowania, zależności pomiędzy różnymi poziomami planowania, podziału kompetencji w polityce przestrzennej, roli dokumentów planistycznych oraz zakresu i trybu realizacji decyzji planistycznych. Aktualnie prowadzimy prace nad tymi przepisami, jednocześnie Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekt odpowiednich zmian ustawowych wprowadzających definicję złoża strategicznego i jego ochrony oraz delegację dla ministra gospodarki do ustalenia w uzgodnieniu z ministrem środowiska wykazu złóż węgla kamiennego i brunatnego podlegających ochronie.

Wiceminister zapowiedział, że wykaz złóż strategicznych będzie obejmował złoża Wielkopolski: - W tym wykazie, który przekazaliśmy do Ministerstwa Środowiska, znajdują się zarówno złoża węgla kamiennego – 13 złóż, jak i 4 wymienione przez pana posła złoża węgla brunatnego.

Poseł Krzysztof Gadowski dopytywał, kiedy rozporządzenie może być gotowe.

- Jestem daleki od tego, żeby deklarować jakieś konkretne daty, bo to jest proces, który podlega konsultacji – odparł wiceminister Tomczykiewicz. - Jak wiemy, szczególnie w górnictwie węgla brunatnego jest bardzo ostra walka, bo to się wiąże wprost z zaprzestaniem działalności gospodarczej, szczególnie rolniczej, na terenach, które podlegają eksploatacji. To jest często dla tych ludzi walka o swoje dotychczasowe życie i tu proces administracyjny musi uwzględniać dyskusje społeczne, bo do tego zostaliśmy po prostu zobowiązani. Czasy, w których władza dyktowała społecznościom lokalnym, co jest dla nich dobre, na szczęście minęły.

×