Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jaka pomoc dla gospodarstw górskich

Autor:

Dodano:

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację o społeczno-gospodarczych warunkach gospodarowania na obszarach górskich – możliwości wsparcia oraz planowane zmiany legislacyjne na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej.

- Społeczno-gospodarcze warunki gospodarowania na obszarach górskich są przedmiotem analiz zamawianych przez ministerstwo – poinformowała wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel. - Analizy były i są wykorzystywane w pracach nad strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa; będą też wykorzystywane w pracach nad przygotowaniem instrumentów wsparcia w następnym okresie finansowania, czyli w następnej perspektywie.

A w obecnej perspektywie budżetowej wsparcie obejmowało ulgi podatkowe i dopłaty ONW:

- Podatek rolny od gruntów, położonych na terenach podgórskich i górskich, jest odpowiednio obniżony – o 30 proc. dla gruntów lepszych klas i o 60 proc. dla gruntów klas gorszych. Wykaz miejscowości, które leżą na tych obszarach i spełniają odpowiednie wymogi, jest ustalany przez sejmik województwa. Ponadto, gospodarstwa na terenach górskich i podgórskich uzyskują wsparcie w ramach płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, a więc w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z PROW-u. To wsparcie będzie kontynuowane w ramach PROW-u na lata 2014 – 2020.

Jak zapewniła Krystyna Gurbiel, planowane zmiany zasad wytyczania ONW nie dotyczą obszarów górskich.

Obecnie wsparcie inwestycyjne tych gospodarstw to możliwość korzystania z dostępnych środków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. - Przewidujemy, że w przyszłym okresie finansowania będzie kontynuowane wsparcie inwestycyjne gospodarstw; w tym również gospodarstw położonych na obszarach górskich – mówiła wiceminister. - Będzie możliwe wsparcie tych inwestycji, które poprawiają ogólną efektywność gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwa te mogą liczyć na pomoc adresowaną do małych gospodarstw:

- Ponieważ wiele gospodarstw zlokalizowanych na obszarach górskich to są małe gospodarstwa – zarówno o małej powierzchni, jak i o małej wielkości ekonomicznej – w związku z tym one w szczególności będą mogły korzystać z tych możliwości, które są przewidywane w projekcie rozporządzenia na okres 2014 roku i właściwie na lata 2015 – 2020. A więc chodzi o wsparcie obejmujące m.in. premie na rozwój małych gospodarstw, które zostaną odpowiednio zdefiniowane przez państwo członkowskie. Celem wsparcia będzie poprawa konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.

Gospodarstwa z terenów górskich mogą też liczyć na wsparcie z tytułu hodowli owiec i krów:

- W województwach Polski południowej realizowane jest wsparcie specjalne, dostępne dla tych rolników, którzy utrzymują owce. A ponadto w Polsce płd.- wsch., a więc w odpowiednich województwach, realizowane jest wsparcie dla rolników utrzymujących krowy. W następnej perspektywie finansowej te instrumenty wsparcia specjalnego mogą być kontynuowane.

Minister podsumowała swoją wypowiedź stwierdzeniem, że wsparcie w ramach WPR, jakie jest obecnie dostępne, będzie w zasadzie dostępne w kolejnym okresie programowania. - Ponadto rolnicy, gospodarujący na obszarach górskich – ci, którzy mają małe gospodarstwa – skorzystają z pomocy, która będzie dedykowana specjalnie dla gospodarstw tego typu.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) stwierdził, że „ta informacja z nóg nas nie zwala”. - Bo jedyna pomoc, jaka jest oferowana, to troszkę niższy podatek i premie do hodowli owiec oraz krów. Dobrze, że takie premie zostały wprowadzone; natomiast nie ma u nas czegoś takiego, jak polityka górska czy polityka wobec rolnictwa na obszarach górskich. Wydaje mi się, że istnieje potrzeba opracowania całego katalogu działań, które byłyby adresowane do rolników na obszarach górskich.

Poseł Małgorzata Pępek (PO) przychyliła się do tej opinii, podkreślając, że obecnie na terenie górskim ziemia leży odłogiem.

- To, co zostało zrobione do chwili obecnej, naprawdę nie wystarcza. Program „Owca plus” i inne programy, które też skupiały się głównie na hodowli owiec, to jest zdecydowanie za mało - powiedziała. - Wydaje mi się, że powinien być opracowany program dla małych gospodarstw tego typu, żeby ci ludzie mieli możliwość wykazania się. Na początek trzeba by było oczywiście dać jakieś wsparcie, zachęcające do uprawiania pól.

Krystyna Gurbiel ustosunkowując się do tych uwag powiedziała, że strategii jest wiele – ale nie o nie chodzi.

- Oczywiście, można rozważyć przygotowanie takiego programu; nawet, powiedzmy – programu strategicznego. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze – zresztą o tym mówili oboje państwo, pan przewodniczący i pani poseł – to przeznaczenie środków dla tych gospodarstw. W naszym aktualnym podejściu do PROW-u mechanizmem, który ma temu służyć, jest regionalizacja w tej części działań PROW-u. W ramach regionalizacji władze marszałkowskie – we współpracy z ministerstwem, jak zakładamy – będą mogły dostosowywać ten mix instrumentów do swoich potrzeb. Przeznaczą większą lub mniejszą ilość środków w ramach dostępnej kwoty na poszczególne instrumenty, ukierunkowane na różne grupy gospodarstw czy różne grupy producentów – w zależności od specyfiki danego województwa. W związku z tym akurat ten mechanizm może być na pewno wykorzystywany do odpowiedniego zwiększenia kwot, które byłyby dostępne w ramach PROW-u na wsparcie dla gospodarstw, położonych na obszarach górskich. Chodzi tu o wsparcie dla działań bardziej nakierowanych na inwestycje. Poza tym odpowiednim instrumentem mogłyby być płatności ONW. Natomiast to po prostu wymaga decyzji kierunkowej – czy chcemy dzielić środki mniej więcej po równo. To decyzja, czy chcemy mieć równą stawkę – a jak sądzę, tak nadal zakładamy na obecnym etapie prac – ale to jest kwestia do rozważenia. Można różnicować tę stawkę w odniesieniu do różnych typów obszarów. Myślę, że warto brać pod uwagę fakt, iż te obszary – choć ich znaczenie kulturowe i społeczne jest oczywiście bardzo duże – w zasadzie w skali Polski nie są tak bardzo znaczące ekonomicznie. W moim rozumieniu, chodzi raczej o znaczenie pozaekonomiczne gospodarstw na terenach górskich.

×