Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Scalanie czy wywłaszczenie

Autor:

Dodano:

Rozszerzenie zakresu postępowania scaleniowego ma na celu nowelizacja ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, nad którą pracuje Sejm.

- Zmiana, którą państwu prezentuję, wprowadza tak naprawdę dwie ważne zmiany – mówił poseł sprawozdawca Artur Dunin (PO). - Dopisujemy do uczestników scalenia inwestora, którego rozumiemy jako podmiot realizujący lub zamierzający realizować inwestycje celu publicznego na obszarze scalenia. Do tej pory tego nie było. Wielokrotnie taki podmiot jak inwestor skarżył się na to, że brakuje możliwości racjonalnego działania na terenach obszarów wiejskich. Wynika to również z tego, że taka instytucja scalenia dokonanego przez inwestora może być traktowana jako zastępująca instytucję wywłaszczenia. Drugim elementem, który jest istotny w przypadku zmiany tej ustawy, jest zmiana organu, który nadzoruje prace zlecone starosty. Powoduje to również zmianę, która jest bardzo ważna merytorycznie, ponieważ wojewoda ma u siebie wyspecjalizowane służby, które mogą w fachowy sposób doradzać i oceniać przebieg scalenia.

Posłowie opozycji nie poprą nowelizacji.

- Tutaj próbuje się wprowadzić scalanie zamiast wywłaszczenia – stwierdził poseł Krzysztof Jurgiel. - Wiemy, że specustawa, chyba z 2003 r., umożliwiła przyspieszenie realizacji inwestycji. Są różne zastrzeżenia związane szczególnie z wywłaszczeniem, natomiast wnioskodawcy proponują wprowadzić quasi-wywłaszczenie poprzez scalanie.

Projekt skrytykował też poseł Adam Rybakowicz, Ruch Palikota.

- Zmiany proponowane w ustawie polegają na dopuszczeniu możliwości zmiany przebiegu granic nieruchomości zabudowanych, pozwalają też na dokonywanie niezbędnych korekt przebiegu granicy w obrębie terenów siedliskowych - mówił. - Niestety może się to odbyć bez zgody właścicieli, nie jest istotne, czy pogorszy to warunki użytkowania nieruchomości. Projekt ustawy, jak i sama ustawa dopuszcza możliwość nabycia gruntów w drodze wywłaszczenia lub zawierania różnego rodzaju umów od gospodarstw rodzinnych, jeżeli chodzi o ich grunty własne. Nikt nie bierze pod uwagę aspektów kulturowych czy dotyczących natury społecznej.

Poseł Józef Racki z PSL wskazał na potrzebę uregulowania scalania prowadzonego przez inwestora: - Dotychczasowe przepisy ustawy o scalaniu i wymianie gruntów mają na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz przeprowadzenie zagospodarowania poscaleniowego na wniosek rolników- powiedział. - Brak jest natomiast skutecznych przepisów prowadzenia prac scaleniowych z urzędu w przypadku działania inwestorów powodujących znaczną ingerencję w rolniczą przestrzeń produkcyjną. Co prawda w dotychczasowym stanie prawnym postępowanie scaleniowe może być wszczęte z urzędu, jeżeli ukształtowanie rozłogów gruntów na projektowanym obszarze scalenia wskutek działalności przemysłowej, przebiegu budowanych dróg publicznych, kolei, rurociągów gazowych, zbiorników wodnych lub urządzeń melioracji wodnych zostało lub zostanie znacznie pogorszone, ale nie nałożono na inwestora obowiązku przeprowadzenia prac scaleniowych – dodał i podsumował: - Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, mając na uwadze potrzebę dostosowania ustawy o scalaniu i wymianie gruntów do istniejących potrzeb, będzie głosował za jej przyjęciem.

Poseł Romuald Ajchler wskazał na potrzebę prowadzenia prac nad całościowym uregulowaniem kwestii scalenia: - Póki co Sojusz Lewicy Demokratycznej, widząc potrzebę nowelizacji ustawy, poprze ten projekt z powodu, o którym opowiedziałem w przeszłości. Chodzi o to, żeby inwestorzy ponosili konsekwencje, w tym finansowe, za to, jak planują, jak inwestują, aby nie tylko budżet państwa obciążać środkami, żeby patrzeć także na to, co samemu się projektuje.

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, ustosunkowując się do wątpliwości posłów stwierdził, że poselski projekt poparł rząd.

- Postępowanie administracyjne jest wszczynane tylko wtedy, gdy wystąpi o to inwestor. Nikt go do tego nie zmusza, to jest decyzja, którą podejmuje dobrowolnie i samodzielnie. Nie jest to w tym kontekście żadna decyzja wywłaszczeniowa. Chodzi li tylko o to, żeby umożliwić zainteresowanym właścicielom gospodarstw rolnych otrzymanie stosownego ekwiwalentu, dopłaty, która będzie ich satysfakcjonować. Taki generalnie jest mechanizm i takie są też propozycje grupy posłów, którzy przygotowali projekt ustawy.

Poseł Artur Dunin wyraził zdziwienie krytyką projektu, który na etapie komisyjnym nie wzbudzał wątpliwości.

Głosowanie w piątek.

×