Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czy produkcja wieprzowiny już na plusie?

Autor:

Dodano:

Producenci żywca wieprzowego od długiego czasu oczekiwali na wyraźną zmianę cen rynkowych żywca wieprzowego, dzięki której nastąpi poprawa opłacalności produkcji.

Zdecydowana większość producentów już dawno podjęła działania mające na celu redukcję kosztów produkcji, jednakże konieczny jest wzrost cen żywca wieprzowego w Europie, a tym samym w Polsce, przez co relacje nakładów oraz przychodów z produkcji będą na tyle korzystne, że pozwolą wypracować zysk. Utrzymujące się tak długo niskie ceny zakupu żywca wieprzowego, wpłynęły na drastyczną redukcję transakcji sprzedaży loszek i knurów hodowlanych, powodując zmniejszenie się populacji zwierząt zarodowych w kraju. Według danych Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, w okresie ostatnich 2 lat, w stadach zarodowych liczba loch znajdujących się pod oceną zmniejszyła się o około 10 proc. W niemieckiej prasie fachowej oraz internetowych serwisach rolniczych z zainteresowaniem odnotowano wyniki spisu marcowego w Polsce, pokazujące dalszy trend zmniejszania się pogłowia trzody chlewnej o 4,8 proc., a liczby loch o 9,7 proc. w porównaniu do danych z maja 2012 roku.

W komentarzu podano, że stwarza to dobre przesłanki dla producentów oraz firm przetwórczych z Niemiec, dla dalszego eksportu do Polski żywca oraz mięsa wieprzowego. Kilka dni później okazało się jednak, że również w Niemczech sytuacja wygląda gorzej niż sądzono wcześniej. Według spisu przeprowadzonego w Niemczech przez Federalny Urząd Statystyczny w maju 2013 roku, pogłowie trzody chlewnej było o 2,5 proc. niższe aniżeli przed rokiem, natomiast największy spadek o 6,2 proc. zanotowano dla liczby loch. Podobne tendencje obserwuje się również w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, Francji, Danii.

W Wielkiej Brytanii liczba loch w okresie ostatnich 15 lat zmniejszyła się o prawie 47 proc. (z 799 tys. do 425 tys.).

Na rys. 1 przedstawiono, jak kształtowały się średnie ceny netto zakupu tuczników wg klasyfikacji poubojowej w wybranych krajach UE w kolejnych tygodniach 2013 roku. Od 23- 24. tygodnia notowany jest stopniowy wzrost cen skupu trzody chlewnej.

Znacząca zmiana cen miała miejsce w notowaniach z 15 lipca 2013 r., kiedy potwierdzono istotny spadek ilości zakupionych zwierząt do uboju, a to spowodowało podwyższenie cen skupu o +0,06 euro/kg wbc nie tylko w Niemczech, ale także Francji, Holandii i Belgii.

Zmiany na rynku eksportu

Od roku 2007 import wieprzowiny do Polski jest ciągle większy aniżeli eksport. Podejmowane są jednak działania mające na celu zwiększenie sprzedaży wieprzowiny poza granice kraju. Według danych MRiRW, eksport mięsa wieprzowego w roku 2012 był o około 17 proc. wyższy, aniżeli w roku poprzednim.

W okresie od stycznia do kwietnia 2012 r., pod względem wartości sprzedaży, największymi odbiorcami mięsa wieprzowego z Polski były kolejno: Białoruś, Japonia, Czechy, Korea Płd. W analogicznym okresie bieżącego roku najwyższą wartość sprzedaży zanotowano do Japonii, a następnie kolejno do Włoch, Białorusi i Czech (rys. 2). Warto zwrócić uwagę na fakt, że pod względem ilości ton wieprzowiny wyeksportowanych z Polski kolejność była inna: Włochy, Chiny, Japonia, Białoruś.

Azjatyckie rynki zbytu wieprzowiny są atrakcyjne dla polskich przedsiębiorców, ale jednocześnie bardzo wymagające, jak np. rynek japoński.

Wprawdzie obserwuje się zmniejszanie skali eksportu na rynki azjatyckie, o czym świadczy spadek eksportu wieprzowiny w 2012 roku z krajów UE do Japonii o -11 proc. oraz do Chin o około -2 proc. Według raportu FAO, z czerwca 2013 r. szacuje się, że w bieżącym roku, pomimo przewidywanego wzrostu światowej produkcji wieprzowiny o 1,5 proc., obroty handlowe mięsem wieprzowym zmniejszą się o około 4,1 proc., co związane jest z wzrostem produkcji w krajach będących znaczącymi importerami.

Prognozy dla produkcji wieprzowiny

Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w największym stopniu zależna jest od cen pasz, w tym głównie zbóż oraz pasz białkowych. We wspomnianym wcześniej raporcie FAO przewiduje się, że w sezonie 2013/2014 światowa produkcja zbóż wzrośnie o około 6,5 proc. w porównaniu do poprzedniego sezonu 2012/2013. Pomimo wzrostu zużycia zbóż (o około 2,9 proc.), będzie możliwe zwiększenie poziomu światowych zapasów aż o 11 proc. Jednocześnie prognozuje się, że obroty handlowe zbożem pozostaną na tym samym poziomie. Wzrost zapasów może wpływać na obniżkę cen zbóż, ale pamiętać trzeba, że to na razie są tylko wstępne szacunki, a na rzeczywiste dane przyjdzie jeszcze poczekać.

W czerwcu 2013 roku Duńskie Centrum Wiedzy Rolniczej opublikowało prognozę ekonomicznych rezultatów dla produkcji wieprzowiny w Danii do końca roku 2014. W prognozie przyjęto następujące założenia dla poziomów niskich lub wysokich cen w DKK (duńskie korony), które przeliczono na ceny w złotówkach wg kursu z NBP z dnia 12 lipca 2013 r.:

Według prognozy, szacowane koszty produkcji 1 kg wbc w całym 2013 roku będą wynosić 12,71 DKK (7,38 zł), natomiast zakłada się, że w Danii w roku 2014 koszt produkcji 1 kg wbc powinien być o 5-6 proc. niższy, czyli powinien wynosić 11,99 DKK (6,96 zł). Na podstawie prognozy (licząc według cen rynkowych) duńscy producenci wieprzowiny w 2013 roku poniosą straty w wysokości 66 DKK/tucznika (38 zł). Przewiduje się jednak, że dzięki niższym kosztom produkcji w roku 2014, zysk z produkcji jednego tucznika, będzie wynosić 15 DKK (9 zł). Sytuacja duńskich producentów wieprzowiny nie jest przedstawiana zbyt pomyślnie, gdyż w roku 2014 ewentualny zysk, w wysokości +15 euro/szt. będzie i tak czterokrotnie mniejszy w porównaniu do szacowanych strat poniesionych w roku bieżącym.

Obniżki cen zbóż powinny spowodować spadek cen pasz pełnoporcjowych dla świń. W Niemczech od początku roku 2013 do lipca 2013 r. średnia cena mieszanek na pierwszy i drugi okres tuczu zmniejszyła się o 12,2 proc. w przypadku mieszanki typu grower, oraz o 15,8 proc. w przypadku mieszanki typu finiszer (rys. 3). W Polsce, według dostępnych danych za okres styczeń- maj 2013 r., średnia cena 1 tony mieszanki pełnoporcjowej typu grower/ finiszer zmniejszyła się z 1285 zł do 1269 zł, czyli tylko o 1,2 proc. Na rys. 4 przedstawiono dane dotyczące średnich cen pasz na rynku krajowym (w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na euro), by można było łatwo porównać z danymi z rynku niemieckiego. W kolejnych miesiącach na rynku krajowym należy się spodziewać dalszych obniżek cen, ale nie tak dużych jak na rynku niemieckim, ponieważ kurs euro jest mniej korzystny niż to było wcześniej, a ceny np. importowanej śruty sojowej oscylują obecnie wokół 2050 zł/tonę.

Na rynku europejskim ceny śruty sojowej utrzymują się aktualnie na stosunkowo wysokim poziomie 440-470 euro/ tonę. W kolejnych miesiącach (październik, listopad) prognozowany jest spadek cen śruty sojowej do poziomu około 390 euro/tonę. Jeżeli w dłuższym okresie utrzymają się dzisiejsze ceny zbóż, czyli 660-700 zł netto/tonę jęczmienia i 850- 900 zł netto/tonę pszenicy paszowej, a jednocześnie cena za 1 kg żywca będzie kształtowała się na poziomie 5,80- 6,20 zł, to można sądzić, że powróci zainteresowanie produkcją wieprzowiny.

Czy taki scenariusz się sprawdzi w kolejnych miesiącach? Dane w przytaczanym raporcie duńskim nakazują dużą ostrożność w szacowaniu potencjalnych zysków.

×