Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Efekty realizacji Osi III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Autor:

Dodano:

Od 2007 roku w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), który umożliwia kontynuację, rozpoczętego jeszcze w okresie przedakcesyjnym, procesu modernizacji sektora rolno-spożywczego oraz zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wdrażane są 22 działania zgrupowane w 4 osiach tematycznych:

Łącznie na realizację PROW 2007-2013 przewidziano kwotę ponad 17,2 mld euro.

Do chwili obecnej w ramach realizacji PROW 2007-2013 wnioskodawcy złożyli ponad 6 mln wniosków. Zawarto prawie 5,3 mln umów/decyzji na kwotę stanowiącą 87,42% środków przeznaczonych na realizację Programu. Zrealizowane płatności osiągnęły prawie 47,6 mld zł.

Oś III PROW 2007-2013 obejmuje 4 działania. Działania tej osi wpisują się w aktualne potrzeby wsi. Wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, tworzenia miejsc pracy na wsi, rozwijanie infrastruktury technicznej, ochrona dziedzictwa kulturowego i realizacja potrzeb społecznych mieszkańców wsi pozwala na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i łagodzenie skutków bezrobocia. Inwestycje realizowane w ramach tych działań zmieniają polską wieś. Pobudzają działalność gospodarczą i przeciwdziałają wyludnianiu się obszarów wiejskich. Aktywizują mieszkańców wsi i tworzą silniejsze poczucie więzi z miejscem zamieszkania oraz regionem. Inspirują także do zachowania i ochrony miejscowych tradycji oraz dziedzictwa kulturowego.

W ramach realizacji działań Osi III beneficjenci złożyli blisko 88 tys. wniosków co w pełni wyczerpuje limit środków przeznaczonych na tę oś. Zawartych zostało blisko 37 tys. umów na kwotę ponad 13,3 mld zł. Wypłacono już blisko 8,1 mld zł.

Dzięki zrealizowanym operacjom w ramach Osi III ponad 11 tys. rolników lub członków ich rodzin podjęło działalność pozarolniczą, głównie w sferze usług. Mikroprzedsiębiorcy utworzyli prawie 8 tys. nowych miejsc pracy. W ramach wsparcia infrastruktury technicznej wybudowano około 24 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonano 29 224 szt. kanalizacji zagrodowych, wybudowano 199 oczyszczalni ścieków, utworzono system zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, który umożliwia zagospodarowanie ponad 242 tys. ton śmieci oraz stworzono możliwość wytwarzania 189,12 MW energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach odnowy wsi wybudowano, zmodernizowano lub wyposażono 3224 świetlic, domów kultury, budynków rekreacyjnych i sportowych, 2039 placów sportowych, zabaw i miejsc rekreacji, prawie 100 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, 859 obiektów małej architektury, 348 terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku, odnowiono 436 zabytkowych budynków architektury sakralnej i cmentarzy, 19 pomników historii i miejsc pamięci, 63 budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków, 14 obiektów charakterystycznych dla danego regionu, zaadaptowano na cele publiczne, zagospodarowano 83 zbiorniki i cieki wodne oraz ukształtowano 1 433 centrów wsi.

Poniżej przedstawione zostały wybrane przykłady projektów zrealizowanych w ramach Osi III PROW 2007-2013.

1. Beneficjentka działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", prowadząca wielopokoleniowe gospodarstwo rodzinne, poszukując dodatkowego źródła dochodu, postanowiła podjąć pozarolniczą działalność. W związku z tym, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działa wiele gospodarstw trudniących się działalnością pszczelarską, otworzyła hurtownię sprzętu pszczelarskiego. W ramach projektu wybudowała budynek usługowo - gospodarczy wraz z instalacjami, w którym zlokalizowano hurtownię sprzętu pszczelarskiego. Hurtownia zaopatruje koła pszczelarzy, sklepy oraz osoby indywidualne z całego regionu. Dodatkowo w hurtowni można również zakupić certyfikowane, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, miody z gospodarstwa pasiecznego.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 403 tys. zł. Beneficjentka otrzymała zwrot kosztów inwestycyjnych w maksymalnej dla tego działania wysokości - 100 tys. zł.

2. W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" przeprowadzony został remont zabytkowej cerkwi we wsi Rajsk. Celem operacji było zwiększenie atrakcyjności wsi oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego miejscowości. Odnowienie cerkwi przyczynia się między innymi do wzrostu turystycznej atrakcyjności miejscowości Rajsk. Korzyści z realizacji operacji odniosą nie tylko parafianie Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła, ale także pozostali mieszkańcy wsi. W ramach realizacji projektu przeprowadzono remont elewacji cerkwi. Wymieniono pokrycie dachowe i szalówkę zewnętrzną oraz wyrównano naroża, wymieniono podwaliny, stolarkę okienną i drzwiową.

Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 670 tys. zł. Parafia otrzymała zwrot kosztów inwestycyjnych w maksymalnej dla tego działania wysokości - 500 tys. zł.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Artykuł opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

×