Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Szkody rolnicze to problem środowiska

Autor:

Dodano:

Ministerstwo Rolnictwa nie zamierza inicjować jakiejkolwiek zmiany prawnej dotyczącej szacowania szkód wyrządzonych rolnikom przez dzikie zwierzęta. Natomiast Ministerstwo Środowiska wciąż pracuje nad zapowiadanym od blisko roku rozporządzeniem dotyczącym szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione.

Jak szacować szkody? Czy szacowanie przez koła łowieckie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne rolnikom jest systemem zapewniającym bezstronność?

Rolnicy wątpią w to, ale nowego pomysłu nie ma.

Z trudem wypracowywane jest też rozporządzenie dotyczące szacowania szkód przez zwierzęta chronione. I – jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Środowiska – nic nie wskazuje na to, aby miało być szybko gotowe.

Przypomnijmy – zimą temat poruszyła sejmowa Komisja Rolnictwa. Posłowie wskazali na istnienie problemu, mówiono o potrzebie zmian prawnych – może niezależnym audytorze do szacowania szkód czy funduszu odszkodowawczym. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska nie widzieli wtedy potrzeby zmian, o których mówili posłowie.

- Zważywszy, że przeciętna szkoda wynosi kilkaset złotych, rzadko przekracza tysiące, koszt podróży i usługi audytora stanowiłby bardzo znaczną część odszkodowania – mówił wiceminister środowiska Janusz Zaleski. - Należałoby się potem zastanowić, kto miałby zapłacić za cały ten system wyceny, bo dzisiejszy opiera się, przypomnę, na społecznej pracy myśliwych, którzy w ramach kół łowieckich dokonują tych szacunków i później wypłacają odszkodowania. Myślę, że należałoby bardzo poważnie zastanowić się nad tym, czy poprawianie, zmiana systemu szacowania i wypłacania rzeczywiście byłaby pozytywna. Jakikolwiek system zostałby wprowadzony, to zawsze i wszędzie ostateczna decyzja należałaby przecież w sytuacji konfliktu obydwu stron czy niedojścia do ugody, i należeć będzie do sądu, a jest to rozwiązanie, które i dzisiejszy system przewiduje.

Ministerstwo Środowiska zapowiedziało jednak, że uporządkuje szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione.

- Dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o wypłatę odszkodowań – mówił Michał Kiełsznia, generalny dyrektor ochrony środowiska - zdajemy sobie sprawę, że szacowanie jest to trudne zadanie – opracowaliśmy, w tej chwili właściwie jest gotowe, rozporządzenie, które ma po pierwsze uporządkować sposób szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione, a po drugie, co jest też bardzo istotne, gwarantuje racjonalny okres wypłaty odszkodowania, tak aby poszkodowany nie musiał czekać dłużej niż np. trzy miesiące na uzyskanie odszkodowania.

Upłynęło dziewięć miesięcy, a – jak się dowiadujemy – zapowiadanego rozporządzenia nie ma.

Ministerstwo Środowiska wyjaśniło:

„Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową zostało podpisane przez Ministra Środowiska 13 sierpnia br. i przekazane zgodnie z art. 126 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody do kontrasygnaty Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 9 września br., do Ministerstwa Środowiska, wpłynęło pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Tadeusza Nalewajka, z prośbą o ponowne rozpatrzenie jednego z zapisów rozporządzenia, w związku z wątpliwością prawną wynikającą z wyroku Trybunału Konstytucyjnego nr P 49/11. Zarówno Rządowe Centrum Legislacji, jak i Departament Prawny naszego Ministerstwa przekazały projekt rozporządzenia ze znajomością treści ww. wyroku do dalszego procedowania, nie widząc przeszkód w jego ustanowieniu. Jednakże, ze względu na podniesioną wątpliwość MRiRW, kwestia będzie poruszona w najbliższym możliwym terminie. Po uzyskaniu jednorodnego stanowiska, przedmiotowe rozporządzenie będzie procedowanie dalej.”

Trybunał Konstytucyjny uznał w przywołanym wyroku, że artykuł ustawy o ochronie przyrody, ograniczający odpowiedzialność Skarbu Państwa wyłącznie do szkód wyrządzonych przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim, jest niezgodny z konstytucją. Jakoś mało to istotne dla rolników…

Niestety nic nie wskazuje na to, aby tematem szkód ponoszonych przez rolników miało się zainteresować Ministerstwo Rolnictwa.

„Czy są prowadzone jakieś prace zmierzające do pełniejszego  rekompensowania rolnikom tych szkód? W lutym na sejmowej Komisji Rolnictwa mówiono, że potrzebna jest nowelizacja ustawy i rozważenie możliwości wprowadzenia niezależnego audytora do szacowania szkód, że być może potrzebny będzie fundusz odszkodowawczy. Czy coś się dzieje wokół tych problemów?” – pytaliśmy, ale MR nie dało się zainteresować tematem: „Odpowiedź na Pani pytanie leży w gestii Ministra Środowiska” – odpisano. „Tam też pytałam, ale wydawało mi się, że to sprawa <pomiędzy>, w której rozwiązaniu powinni uczestniczyć minister środowiska, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Polski Związek Łowiecki i izby rolnicze i w tym gronie przygotować rozwiązania... Rozumiem, że w Ministerstwie Rolnictwa nic się wokół tego problemu nie dzieje?” – nie traciłam nadziei, ale MR pozostało nieugięte: „Niewątpliwie MRiRW włączy się do współpracy. Natomiast inicjatywa legislacyjna w tej sprawie pozostaje w gestii ministra właściwego do spraw środowiska."

Zatem wszystko wskazuje na to, że szkody ponoszone przez rolniów pozostaną ich problemem...

×