Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Autor:

Dodano:

Od połowy 2012 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają intensywne prace związane z przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). W kwietniu br. opracowany został Wstępny zarys PROW 2014-2020. W oparciu o propozycje i uwagi zgłoszone w ramach szerokich konsultacji społecznych do Wstępnego Zarysu PROW 2014-2020 opracowany został pod koniec lipca br. Projekt PROW 2014-2020, który opublikowano na stronach internetowych MRiRW i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

PROW 2014-2020 będzie realizował cele szczegółowe Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, które odpowiadają misji i celom Wspólnej Polityki Rolnej oraz unijnym priorytetom rozwoju obszarów wiejskich.

Celem programu będzie, przede wszystkim, poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Założono, że PROW 2014-2020 będzie realizował wszystkie z sześciu priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zakłada się realizację, w ramach poszczególnych priorytetów, następujących instrumentów wsparcia.

Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnychPriorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwiePriorytet 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwaPriorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnymPriorytet 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskichW celu precyzyjnego zdiagnozowania potrzeb wsi, rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wyzwań jakie stoją przed producentami rolnymi, mieszkańcami wsi i przedsiębiorcami w Polsce, opracowywany program podlega szerokim konsultacjom społecznym. Podstawowym narzędziem procesu konsultacji społecznych PROW 2014-2020 jest powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalny organ opiniodawczo-doradczy, tj. Zespół wspierający prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiciele rolników, organizacji społecznych i gospodarczych oraz samorządów, uczestniczący w pracach Zespołu zgłosili w czasie pierwszego etapu konsultacji szereg propozycji i komentarzy do prezentowanych dokumentów. Równolegle z pracami Zespołu prowadzone były także konsultacje online poprzez stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odbyło się też wiele spotkań i konferencji prezentujących założenia nowego programu, podczas których wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje postulaty i komentarze. Założenia PROW 2014-2020 przedstawiane były również na konferencjach i seminariach organizowanych w ramach bieżącej działalności KSOW. Zebrane w ramach pierwszego etapu konsultacji uwagi, w tym zgłoszenia pisemne, zostały przeanalizowane i wykorzystane w pracach nad I wersją projektu PROW 2014-2020.

Drugi etap konsultacji nad I wersją Projektu PROW 2014-2020, zakończony 15 września br., przebiegał w podobnej formie.

Obecnie wszystkie zgłoszone w drugim etapie konsultacji uwagi są analizowane i wykorzystywane do prac nad kolejną, pełną wersją programu. Planuje się, że po zakończeniu tych prac i ostatecznym ustaleniu budżetu Programu, dokument programowy zostanie przekazany do konsultacji w ramach trzeciego etapu konsultacji społecznych PROW 2014-2020, zamykających proces konsultacji Programu w Polsce. Po zakończeniu konsultacji i opracowaniu PROW 2014-2020, dokument zostanie przedłożony do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Następnie po akceptacji RM, Program zostanie przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej.

Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi zależy na tym, aby prowadzona polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich była zgodna z oczekiwaniami rolników i mieszkańców wsi. Dlatego też projekt programu jest i będzie do czasu jego przyjęcia przedstawiany społeczeństwu na różnych spotkaniach, posiedzeniach i konferencjach. Mamy nadzieję, że powyższe działania i zebrane uwagi podczas konsultacji pozwolą na przygotowanie programu na lata 2014-2020, który zapewni dalszy zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Artykuł opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

×