Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dofinansowanie do wytwarzania biokomponentów i biopaliw

Autor:

Dodano:

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór o dofinansowanie z krajowych środków publicznych w ramach działania „Dofinansowanie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych” obejmujących inwestycje w zakresie wytwarzania biokomponentów – informuje Krajowa Izba Biopaliw.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywa się od 17 do 31 października 2013 r.


O dofinansowanie mogą występować wytwórcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, którzy posiadają wpis do rejestru wytwórców prowadzonego przez Prezesa ARR.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 9,5 mln zł. Dodatkowo zabezpieczono 5 proc. kwoty całej alokacji wspólnotowej przeznaczonej na nabór, stanowiącą rezerwę zabezpieczającą. Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może być niższa niż 16 000 zł. Z kolei maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty, która łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną przez wnioskodawcę w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach stanowi równowartość 200 000 euro.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 50 proc.

×