Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dopłaty na dwie raty

Autor:

Dodano:

W tym roku będzie podział wypłaty dopłat: od grudnia tylko płatności realizowane ze środków unijnych, od stycznia - niewypłacone unijne i płatności krajowe.

Najpierw była wiadomość z UE: dopuszczono możliwość wypłacania zaliczek dopłat od połowy października. Potem MRiRW ostudziło nadzieje - Polska z tej możliwości po raz kolejny nie skorzysta. Powód? "Szczegółowa analiza możliwości zastosowania zaliczkowych płatności z tytułu wsparcia bezpośredniego za 2013 r. wskazała na niezasadność takiego rozwiązania i przewagę podejścia opartego na jak najszybszej wypłacie płatności w podstawowym terminie" - wyjaśniono. Kolejna informacja kazała wątpić w to, czy "najszybsza" oznacza "szybka": płatności uzupełniające będą dopiero od stycznia.

Kiedy będą przekazywane należności i jak na wypłatę dopłat wpływa przeniesienie płatności uzupełniających na przyszły rok? - dopytywaliśmy zatem.

I okazuje się, że tym razem wypłata należności w częściach jest niestety możliwa: "W odróżnieniu od poprzednich kampanii część rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie za rok 2013 otrzyma należne im wsparcie w dwóch ratach. Spowodowane jest to tym, iż płatności finansowane z budżetu krajowego (tzw. przejściowe wsparcie krajowe, w ramach którego realizowane są: płatność uzupełniająca w Sektorze I [tzw. UPO I], płatność do chmielu, płatność do skrobi, płatność niezwiązana do tytoniu oraz tzw. płatność zwierzęca) mogą być wypłacane ze środków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, tj. dopiero od stycznia 2014 r. Z uwagi na powyższe w grudniu realizowane będą płatności finansowane wyłącznie ze środków unijnych, tj. jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność do krów, płatność do owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.

Natomiast od stycznia 2014 r. wypłacane będą zarówno pozostałe kwoty z tytułu płatności finansowanych z budżetu UE, niewypłacone w grudniu 2013 r., jak i płatności uzupełniające finansowane z budżetu krajowego." Można się zastanawiać, ile tych płatności zostanie wypłaconych w grudniu - wszak środki unijne są przekazywane jako refundacja dokonanych wcześniej wypłat z budżetu krajowego... I dlaczego jednak wypłata dopłat na raty okazuje się możliwa - skoro nie była taka w odniesieniu do zaliczek?...

Jest jeszcze jedna niedobra wiadomość - Komisja Europejska wyliczyła, że w 2014 r. w budżecie na bezpośrednie dopłaty rolne zabraknie blisko 1,5 mld euro, dlatego postanowiła zredukować tegoroczne dopłaty o 4 proc. Redukcja będzie dotyczyć dopłat powyżej 2 tys. euro. To pierwszy raz, kiedy ustanowiony w 2003 r. mechanizm "dyscypliny finansowej" zostanie uruchomiony.

Ale jest też dobra informacja: kurs euro przyjmowany do wyliczenia płatności jest w tym roku nieco wyższy niż w ubiegłym, co oznacza wyższe stawki dopłat.

Stawki płatności zaplanowano na poziomie:

-Jednolita Płatność Obszarowa - 830,30 zł/ha; -uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 139,39 zł/ha; -płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1 263,50 zł/ha; -płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) - 238,93 zł/ha; -płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) - 456,87 zł/tonę; -płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) - 5,75 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 4,02 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia; -oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 167,44 zł/tonę; -oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich - 1 587,95 zł/ha; -płatność cukrowa - 54,10 zł/tonę; -płatność do krów - 602,60 zł/szt.; -płatność do owiec - 126,86 zł/szt.; -specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 719,43 zł/ha.

Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 r. wynosi ok. 3,5 mld euro, tj. 14,8 mld złotych. Dopłatami bezpośrednimi jest objętych ponad 14 mln hektarów gruntów rolnych.

×