Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Chcemy szybkiej prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej

Autor:

Dodano:

Plantatorzy buraków cukrowych chcą szybkiej prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej, zgodnej z zasadami obecnie obowiązującego prawa - powiedział w piątek 22 listopada na konferencji prezes Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC Krzysztof Nykiel.

Chodzi o przepisy ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym z 1994 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej z 2004 r. W myśl tych przepisów uprawnionymi do zakupu akcji tej spółki są tylko pracownicy cukrowni należących do KSC i plantatorzy związani z tym koncernem. Uprawnionych do zakupu akcji jest 18 tys. osób.

Na konferencji nt. prywatyzacji KSC, która odbyła się w Sejmie, obecni byli przedstawiciele związków plantatorów buraków cukrowych oraz pracownicy tej spółki.

W przyjętej przez aklamację deklaracji napisano, że uprawnieni do nabycia akcji KSC postulują "stworzenie warunków do skutecznego przeprowadzenia prywatyzacji w modelu plantatorsko-pracowniczym, akceptowanym i uzgodnionym z osobami uprawnionymi do nabycia akcji". Chcą też, by udział w prywatyzacji był powszechny, tj. mogło w niej wziąć udział jak najwięcej uprawnionych osób.

Uczestnicy konferencji poparli także postulat, by Ministerstwo Skarbu Państwa stworzyło taki mechanizm prawny, który "umożliwi przedstawicielom osób uprawnionych uczestnictwo w uzgodnieniu ceny nabycia akcji w prywatyzacji spółki". Domagają się też zagwarantowania wsparcia finansowego dla potencjalnych nabywców akcji KSC w postaci rynkowych pożyczek w wysokości 20 proc. ceny za nabyte akcje; stanowiłoby to pierwszą ratę za akcje, płatną w momencie składania zapisu.

Plantatorzy buraków i pracownicy KSC chcą też ustalenia maksymalnego zapisu na akacje "na poziomie odzwierciedlającym rzeczywiste możliwości osób uprawnionych, nie większym niż 0,1 proc. oferowanych akcji". Taki zapis miałby minimalizować ryzyko składania zapisów przez osoby podstawione przez podmioty zewnętrzne z zamiarem przejęcia przez nie kontroli nad spółką.

Plantatorzy chcą gwarancji, że osoby uprawnione, które zawrą umowę nabycia akcji, będą miały pełne prawa decydowania o spółce, w tym o kierunku jej rozwoju - mówił Nikiel.

Na początku października MSP przedstawiło koncepcję ponownej prywatyzacji KSC. Jak zaznaczył wówczas wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik, jest to trzecie podejście do prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) i prawdopodobnie ostatnie. Skarb Państwa chce zaoferować uprawnionym osobom wszystkie swoje akcje z wyłączeniem 1 akcji imiennej serii A, dającej SP uprzywilejowanie w takich sprawach jak: zmiany statutu, postawienie spółki w stan likwidacji, jej połączenia lub przekształcenia oraz zbycia jej przedsiębiorstwa.

MSP chce, by pierwsza rata należności za akcje (ok. 15 proc. wartości transakcji) sfinansowane było ze środków własnych nabywcy. Dotychczas zakładano, że środki na wpłatę pierwszej raty należności za akcje (20 proc. wartości transakcji) będą pochodziły z pożyczki zaciągniętej przez nabywcę w spółce. Natomiast w kolejnych latach spłata akcji miałaby pochodzić z pieniędzy pochodzących z dywidend.

Ponadto resort skarbu proponuje, by osobie, która nabyła akcje na raty, przysługiwało jedynie prawo do dywidendy do czasu spłaty wszystkich zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Oznacza to, że posiadacze akcji nie mogliby wykonywać prawa głosu z posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Koncepcja ta spotkała się z krytyką ze strony plantatorów i pracowników spółki. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę, że rozpoczęcie procesu prywatyzacji powinno zostać zapoczątkowane rzetelną wyceną spółki. Dopiero później powinien być opracowany program umożliwiający zakup akcji wszystkim uprawnionym oraz zawierający system zabezpieczeń przed przejęciem spółki przez nieuprawnione osoby i podmioty.

Według ministerstwa nie ma możliwości przeprowadzenia negocjacji ceny akcji z uprawnionymi do jej zakupu, czego domagają się przyszli akcjonariusze KSC.

×