Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – PROW 2014-2020 – projektowane instrumenty wsparcia w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Autor:

Dodano:

W Polsce działania o charakterze prośrodowiskowym są istotne z punktu widzenia potrzeby zachowania zasobów naturalnych. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 kwestie związane z ochroną środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na obszarach wiejskich stanowią cele przekrojowe, które będą realizowane w ramach wszystkich priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwestie te znalazły szczególne odzwierciedlenie w projektowanych działaniach Priorytetu IV - Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa oraz Priorytetu V - Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. W ramach tych priorytetów planowana jest realizacja działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego zmierzającego do zachowania dobrego stanu środowiska na obszarach rolnych, w tym osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód i gleb, jak również działania rolnictwo ekologiczne, którego celem jest zarówno zrównoważony system gospodarowania, przyczynianie się do zachowania lub wzrostu różnorodności biologicznej jak i zwiększenie podaży produktów ekologicznych dostępnych dla konsumenta.

Kontynuowane będzie wsparcie gospodarstw położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wspierane będą także działania dla zwiększenia stopnia lesistości w Polsce, poprzez przeznaczanie gruntów rolnych (użytkowanych i odłogowanych) do zalesienia.
Poniżej przedstawione zostały propozycje zawarte w projekcie programu, który podlega procesowi konsultacji. Po zakończeniu konsultacji i opracowaniu PROW 2014-2020, program zostanie przedłożony do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Przyjęty przez Radę Ministrów dokument zostanie przesłany do negocjacji Komisji Europejskiej. Zakończenie prac nad projektem programu nastąpi po przyjęciu przepisów wspólnotowych dotyczących wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach Priorytetu IV planowane są następujące instrumenty wspierające zachowanie i ochronę środowiska naturalnego obszarów wiejskich.

Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne

W ramach działania proponuje się udzielanie wsparcia dla rolników, grup rolników oraz innych gospodarujących gruntami w zakresie szerokiej gamy pakietów i wariantów rolnośrodowiskowych, w tym dotyczących, ochrony cennych siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochrony różnorodności krajobrazu, ochrony zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt, zrównoważonego gospodarowania nawozami oraz działań przyczyniających się do ochrony gleb i wód.

Rolnictwo ekologiczne

W celu rozpowszechnienia przyjaznych środowisku praktyk gospodarowania, wspomagania różnorodności biologicznej, zakłada się w ramach rolnictwa ekologicznego udzielanie wsparcia dla określonych upraw w ramach pięciu pakietów (w okresie konwersji i po okresie konwersji):

Pakiet 1. Uprawy rolnicze
Pakiet 2. Uprawy warzywne
Pakiet 3. Uprawy zielarskie
Pakiet 4. Uprawy sadownicze
Wariant 4.1. Uprawy sadownicze
Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze
Pakiet 5. Trwałe użytki zielone

Płatności dla obszarów ONW

Zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi i tym samym utrzymania żywotności obszarów wiejskich, zachowania walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymania zrównoważonego sposobu gospodarowania, uwzględniającego aspekty ochrony środowiska, będzie celem kontynuowanego wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW. Podobnie, jak to miało miejsce we wcześniej wdrażanych programach, proponuje się przyznawanie wsparcia w postaci zryczałtowanej, rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika na obszarach górskich, obszarach innych niż obszary górskie oraz na innych obszarach charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami. Stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach ONW są różne dla różnych typów ONW. Ustalenie wysokości płatności dokonane zostanie na podstawie kalkulacji dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w związku z ograniczeniami dla produkcji rolnej na danym obszarze ONW. Płatności ONW podlegają degresywności w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.

Scalanie gruntów

Proponuje się kontynuację działania w zakresie scalenia gruntów, które odgrywa istotną rolę w urządzaniu przestrzeni wiejskiej, stymulując spełnianie przez te obszary swoich funkcji m.in. w sferze gospodarczej, społecznej czy środowiskowej.
Pomoc udzielana będzie w następującym zakresie:
1) koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej),
2) koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
- budowy/przebudowy dróg wydzielonych w ramach scalenia,
- korekty przebiegu oraz poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,
- zabiegów rekultywacyjnych,
- koszty ogólne związane z realizację zagospodarowania poscaleniowego.

W ramach Priorytetu V planuje się wsparcie zalesień, które mają korzystny wpływ na gleby, wodę, powietrze i różnorodność biologiczną oraz przede wszystkim sekwestrują dwutlenek węgla i przyczyniają się do adaptacji do zmian klimatycznych.

W ramach planowanego do realizacji działania Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego zakłada się wypłatę:

jednorazowego wsparcia na założenie uprawy leśnej bądź adaptację już istniejącego samosiewu; 

 rocznych premii przez 12 lat, refundujących koszty utrzymania zalesień i terenu zalesionego, w tym ich pielęgnacji oraz pokrycia utraconych dochodów za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Beneficjentem tego działania może być rolnik będący właścicielem gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Artykuł opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

×