Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wysoki popyt na polskie mięso za granicą

Autor:

Dodano:

Na rynku notuje się wysoką 18-procentową dynamikę wywozu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego, co świadczy o utrzymywaniu się wysokiego popytu na polskie mięso za granicą – informują analitycy Banku BGŻ.

Według danych MRiRW wywóz mięsa wieprzowego w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy wzrósł w skali roku o 47,5 tys. t do poziomu 312,2 tys. ton.

Analitycy zwracają uwagę, że - podobną 18-procentową dynamikę obserwowaliśmy dla wartości eksportu, która w omawianym okresie wyniosła 2,7 mln PLN. Co ciekawe wzrost wolumenu jest napędzany głównie przez eksport mięsa do krajów UE.

W analizowanym okresie kraje członkowskie zaimportowały 29 proc. więcej niż przed rokiem. Z kolei wywóz do krajów poza UE zwiększył się o 8 proc. W rezultacie pod względem struktury eksportu, obecnie połowa mięsa nieprzetworzonego jest kierowana na rynek UE.

W przypadku rynku wspólnotowego, najwięcej polskiego mięsa, 32 tys. t, trafiło na rynek włoski, co oznacza 47-procentowy wzrost (o 10 tys. t) w skali roku.

Na drugim miejscu z przywozem na poziomie 22,3 tys. t uplasowała się Słowacja, która zaimportowała 40 proc. więcej mięsa w relacji rocznej. W tym względzie dla kierunku eksportu do UE można zauważyć stałe wzrostowe tendencje po stronie głównych odbiorców: Włoch, Słowacji, Niemiec, Węgier i Republiki Czeskiej.

Z kolei w przypadku rynku poza unijnego, w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy odnotowaliśmy znaczne zmiany po stronie głównych rynków wywozu.

W omawianym okresie największym odbiorcą polskiego mięsa z wolumenem 36,6 tys. t stały się Chiny. Co ciekawe, wywóz mięsa na ten rynek wzrósł ponad pięciokrotnie w skali roku. Podobnie dwukrotnie zwiększył się eksport na rynek rosyjski do 24,6 tys. ton.

Natomiast Białoruś, dotychczasowy główny importer polskiej nieprzetworzonej wieprzowiny, w analizowanym okresie zmniejszył przywóz o 43 proc., do poziomu 28,8 tys. ton. Jak widać rynki wschodnie są ważnym odbiorcą polskiego mięsa, jednak w relacjach handlowych występują znaczne wahania w wolumenie zamówień.

Niemniej perspektywy dla rozwoju eksportu na rynki poza unijne są raczej korzystne. Jeśli utrzyma się wysoka dynamika wywozu na rynek chiński, wydaje się, że kraje poza UE mogą stać się głównym rynkiem zbytu mięsa wieprzowego z Polski.

Z drugiej strony, patrząc na import mięsa wieprzowego, w analizowanym okresie zmniejszył się on o 2 proc. do 440,1 tys. ton. Spadek ten jest głównie związany z mniejszym importem, o 5 proc. i 9 proc., z Niemiec i Danii, które są głównymi partnerami handlowymi Polski.

Takie zmiany po stronie eksportu i importu pozwoliły na poprawę bilansu handlu mięsem wieprzowym. Należy podkreślić, że Polska pozostaje cały czas importerem netto, jednak deficyt w handlu w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy zmniejszył się o 56,2 tys. t.

×