Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Od 1 stycznia wyższy pułap pomocy de minimis

Autor:

Dodano:

Komisja przyjęła dzisiaj rozporządzenie mające na celu podniesienie pułapu pomocy o małej wartości (pomocy de minimis), którą można uznać za niestanowiącą pomocy państwa, oraz dokładniejsze zdefiniowanie takiej pomocy.

 - To nowe rozporządzenie da państwom członkowskim większą swobodę w przyznawaniu pomocy bez zakłócania konkurencji, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych. Komisji pozwoli zaś na uproszczenie zasad pomocy krajowej w sektorze rolnictwa - powiedział komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş.

Do tej pory, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1535/2007, pomoc nieprzekraczającą 7 500 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, ani nieprzekraczającą pułapu 0,75 proc. wartości produkcji rolnej ustalonego dla każdego państwa członkowskiego, uznawano za pomoc, która nie zakłóca konkurencji i nie zagraża jej zakłóceniem.

W nowym rozporządzeniu, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., podniesiono wysokość pomocy do 15 000 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, a pułap krajowy dla każdego państwa członkowskiego - do 1 proc. wartości produkcji rolnej. Rozporządzenie to określa ponadto w sposób bardziej wyczerpujący, jakie rodzaje pomocy mogą wejść w zakres jego stosowania.

Konkurencja jest jednym z głównym motorów wzrostu, a utrzymanie systeKomisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş, powiedział:iązań międzynarodowych. Pomoc państwa w sektorze rolnictwa opiera się na trzech zasadach:

Zasady te znajdują swoje odzwierciedlenie w instrumentach prawnych, które mają zastosowanie tylko do sektora rolnictwa; są to:

Te instrumenty prawne przestają obowiązywać z dniem 31 grudnia 2013 r. i są obecnie przedmiotem przeglądu w ramach inicjatywy Komisji mającej na celu modernizację pomocy państwa w świetle nowych przepisów, które będą obowiązywać w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020.

W 2013 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne na temat zmiany przepisów dotyczących pomocy państwa, dzięki którym wszystkie zainteresowane strony mogły przedstawić swoje stanowisko w sprawie niezbędnych zmian oraz uwagi dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa.

Nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa oraz nowe wytyczne nie będą jednak obowiązywać od początku roku 2014. W listopadzie 2013 r. Komisja, w swoim komunikacie, przedłużyła do dnia 30 czerwca 2014 r. stosowanie obowiązującego obecnie rozporządzenia o wyłączeniach rolnych oraz wytycznych.

×